Експерименталният невропротективен агент NXY-05901/11/2007

Експерименталният невропротективен агент NXY-059 (cerovive на AstraZeneca) е безопасен, но неефективен при пациенти с хеморагичен инсулт, показаха резултатите от проучването CHANT (Cerebral Hematoma And NXY-059 Treatment), публикувани през август в списание Stroke (1).

Включени са 603 болни с хеморагичен инсулт, които са били рандомизирани в две групи – терапевтична (n=300), получили NXY-059 във венозна инфузия за 72 часа в доза 2270 mg през първия час, последвани от 960 mg на час за следващите 71 часа, и плацебо (n=303).

Тежестта на инсулта не се е различавала значимо между двете групи. Средният обем на хеморагичната лезия е бил 22.4 ml при болните от терапевтичната група спрямо 23.3 ml при контролите. Хеморагичният инсулт е бил резултат от артериална хипертония или от приложение на антикоагуланти. Първичен краен критерий на проучването е била безопасността на медикамента, оценена чрез честотата на нежеланите реакции и смъртността при пациентите.

Смъртността не се е различавала сигнификантно между двете групи (20.3% за NXY-059 групата спрямо 19.8% за контролите), както и честотата на нежеланите реакции. “Приложението на NXY-059 не води до влошаване на естествената еволюция на заболяването през първите 72 часа,” коментират авторите.

Не е наблюдавана статистически значима разлика по отношение на функционалната активност, степента на инвалидизация и неврологичния дефицит, оценени на третия месец след инцидента между двете групи.

Резултатите от проучването SAINT II (Stroke-Acute Ischemic NXY Tratment II) показаха, че това средство е безопасно, но неефективно и при лечението на пациенти с остър исхемичен инсулт (резултатите от това изследване публикувахме в MD 2007, бр. 6, септември). (КД)

Използван източник:

Lyden P., Shuaib A. et al. Safety and tolerability of NXY-059 for acute intracerebral hemorrhage: The CHANT Trial. Stroke 2007; 38: 2262-2269 http://stroke.ahajournals.org