Donepezil подобрява симптомите при пациенти с тежка форма на болестта на Alzheimer01/11/2007

Donepezil подобрява паметта, дефицита на внимание и когнитивните нарушения при болни с тежка форма на болестта на Alzheimer, показаха резултатите от проучване на д-р Sandra Black и сътр. от Sunnybrook Health Sciences Center в Торонто, публикувани в списание Neurology (1).

Болестта на Alzheimer е най-честата причина за деменция в световен мащаб. Честотата й нараства с възрастта, като в групата под 65 години тя е само 1%, но се увеличава до 24-33% при хората над 85 години. През 2001 година деменция е диагностицирана при над 24 милиона души в света. Очаква се болните да достигнат 81 милиона през 2040, главно поради застаряването на населението (2).

В шестмесечното рандомизирано клинично изпитване са обхванати 343 пациенти с тежка форма на болестта на Alzheimer от 98 центъра в САЩ, Канада, Австралия, Франция и Великобритания. Те са били разделени на случаен принцип в две групи – терапевтична (n=176), получавала 10 mg donepezil дневно, и контроли (n=167), приемали плацебо.

Критерии за включване в проучването са възраст над 50 години, Mini-Mental State Examination (MMSE) сбор между едно и 12, сбор по модифицираната скала на Hachinski под шест точки и Functional Assessment Staging сбор над шест точки.

Терапията с холинестеразни инхибитори, memantine, propentofylline или експериментални медикаменти е трябвало да бъде преустановена три месеца преди началото на клиничното изпитване. Първичен критерий за ефективност на donepezil e промяната в Severe Impairment Battery (SIB).

Средните стойности на SIB са били сходни за двете групи в началото на терапията – 64.5 за donepezil спрямо 65.2 за плацебо. При завършване на проучването, участниците в терапевтичната група са показали подобрение в пет от общо девет сфери – памет, внимание, речеви способности, праксис и ориентация по имена. Donepezil е демонстрирал добра поносимост с незначителен брой нежелани реакции, включващи гадене, безсъние, инфекции.

“Преобладаващата част от участниците в терапевтичната група са имали подобрение, което доказва, че дори и в късните стадии на заболяването, чрез модифициране на холинергичната активност, терапията може да има изразена ефективност. Това означава, че пациентите могат да останат независми за по-дълъг период от време и да отложат настаняването в специализирано заведение,” коментира д-р Black.

Според холинергичната хипотеза, дегенерацията на холинергичните неврони в базалните ядра предизвиква нарушения в пресинаптичните зони на хипокампа и неокортекса, което се асоциира с когнитивния дефицит. Основен терапевтичен подход за увеличаване на холинергичната невротрансмисия е чрез потискане на активността на ацетилхолинестеразата, която метаболизира ацетилхолина.

Одобрени за приложение са следните ацетилхолинестеразни инхибитори – donepezil, rivastigmine и galantamine*. Donepezil и galantamine са селективни инхибитори, а galantamine модифицира и пресинаптичните никотинови рецептори.

В момента в САЩ, memantine**, N-methyl-D-aspartate рецепторен антагонист, е единственият одобрен медикамент за приложение при тежки форми на болестта на Alheimer. (КД)

* и трите са регистрирани от ИАЛ (www.bda.bg)

** не е регистриран в България

Използвани източници:

1. Black E., Doody R. Donepezil preserves cognition and global function in patients with severe Alzheimer disease. Neurology 2007; 69: 459-469 http://www.neurology.org

2. Болест на Alzheimer. MD, Декември 2006, Бр. 10 http://mbd.protos.bg