Деца под четири години01/11/2007

Децата под четири години, които са хомозиготни носители на 4G полиморфизъм на гена на инхибитора на плазминогеновия активатор (plasminogen activator inhibitor-1 – PAI-1), са изложени на повишен риск за рецидивиращи остри отити в сравнение с техните връстници, носители на друг генотип, показаха резултатите от проучване на д-р Marieke Emonts и сътр. от Erasmus Medical Center-Sophia Children’s Hospital в Rotterdam, Холандия, публикувани в списание Pediatrics (1).

PAI-1 участва в процеса на възпаление както и в регулацията на клетъчната миграция, адхезия и възстановяването на тъканите. Установено е, че 4G алелът води до повишен синтез на PAI-1, което от своя страна е свързано с нарушения при възстановяването на тъканите.

В проучването са включени 341 деца на възраст между една и седем години с анамнеза за рецидивиращи средни отити, които са били изследвани за идентифициране на PAI-1 генотипа. Те са били сравнени с 463 деца, съответни по пол и възраст, подбрани на случаен принцип от общата популация.

Не са установени статистически значими разлики в разпределението на PAI-1 генотипа между двете групи. При децата на възраст под четири години, обаче, 4G/4G PAI-1 генотипът е бил асоцииран с два пъти по-висок риск за повтарящи се остри бактериални инфекции на средното ухо в сравнение с 5G/5G и 4G/5G генотипа. Носителите на 5G/5G генотипа са били изложени на най-нисък риск за рецидивиращи отити.

Според авторите, “изследването на гените, ангажирани в процесите на възпаление и тъканно възстановяване, има важно значение при изясняване на патогенезата на рецидивиращите инфекции на средното ухо”. (КД)

Използван източник:

1. Emonts М., Wiertsema С. et al. The 4G/4G plasminogen activator inhibitor-1 genotype is associated with frequent recurrence of acute otitis media. Pediatrics 2007; 120: e317-e323http://pediatrics.aappublications.org