Човешкият папиломен вирус – причина за рак на орофаринкса01/11/2007

Оралната инфекция с човешки папиломен вирус (human papillomavirus – HPV) е независим рисков фактор за развитието на сквамозноклетъчен карцином на орофарингса, показаха резултатите от проучване, публикувани през май в списание New England Journal of Medicine (1).

Според авторите, развитието на рак се дължи на HPV-индуцирана геномна нестабилност в епителните клетки, която е алтернативен начин за развитие на злокачественото заболяване, свързано със сексуалното поведение на пациентите, в сравнение с познатия досега патогенетичен механизъм при употребата на алкохол и тютюнопушене.

Изследването сравнява 100 пациенти с новооткрит орофарингеален карцином с 200 души без злокачествено образувание – контроли. При всеки участник е изследвана слюнка за HPV, индивидулано са оценени рисковите фактори като полова активност, тютюнопушене, алкохолна експозиция, фамилна анамнеза и лоша устна хигиена.

Епидемиологичното проучване установява силна връзка между HPV и възникването на орофарингеалния карцином, в зависимост от високо рисково полово поведение, наличието на орална HPV инфекция, експозиция на серотип HPV-16 и серопозитивност за протеиновия капсид HPV-16 L1.

Пациентите с рисково полово поведение са застрашени в по-голяма степен (до осем пъти) да развият HPV-индуциран карцином в сравнение с моногамните индивиди, като авторите не изключват и трансмисия на вируса при директен орален контакт.

Наличие на HPV-16 DNA в ядрата на туморните клетки е установено при 72% от случаите с карцином, което е корелирало с високите нива на антитела към HPV-16 онкопротеините Е6 и/или Е7 (64%).

Серопозитивността за HPV-16 L1 е била силно асоциирана с наличието на рак както сред индивидите с анамнеза за тютюнопушене и злоупотреба с алкохол, така и сред пациентите без такава анамнеза. Изненадващо обаче, не е била установена връзка между вредните навици (тютюнопушене и злоупотреба с алкохол) и орофарингеалния карцином при лица без експозиция на HPV-16.

Резултатите показват също, че 90% от туморите са локализирани в тонзилите или в основата на езика, като 25% от тях са позитивни на HPV DNA. Рисковото полово поведение и анамнезата за устна HPV инфекция са били свързани с повишен риск за развитието на сквамозноклетъчен карцином на главата и шията.

Всяка година около 650 000 индивида заболяват от карцином на главата и шията като почти при 90% от случаите той е сквамозноклетъчен.

Два са основните рискови фактора (тютюнопушене и злоупотреба с алкохол), които се смятат за отговорни за развитието на орален, орофарингеален и ларингеален карцином. Редовната употреба на плодове и зеленчуци модулира карциногенезните ефекти на тютюна и алкохола, като е установено, че ниският индекс на телесна маса повишава риска за карцином на устната кухина (2).

Човешкият папиломен вирус* се открива освен в мукозата на гениталите, така също и в слюнката, урината и семенната течност. Приблизително половината от всички сексуално активни жени или мъже придобиват генитална HPV инфекция на някакъв етап от своя живот, като най-често това заразяване става във възрастта между 18 и 28 години и в повечето случаи инфекцията преминава спонтанно. В малък процент от случаите, причинители на инфекцията са високорисковите серотипове HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, които са отговорни за 99.8% от вероятността за развитие на неоплазии.

Системен обзор (3) на 60 проучвания, с участието на повече от 5000 пациенти със сквамозноклетъчен карцином на главата и шията показа, че наличието на HPV инфекция се установява в 26% от случаите с неоплазия и превалирането на инфекцията е сигнификантно по-високо сред пациентите с орофарингеален карцином (35.6%) в сравнение с оралната (23.5%) и ларингеалната локализация на неоплазията (24%).

Прилагането на профилактична ваксина** срещу НРV е важна мярка за профилактика на рака на маточната шийка и нейните предракови състояния. Остават открити въпросите дали тази ваксина ще бъде ефективна и за профилактика на орофарингеалния карцином, както и дали е необходим скрининг при високорисковите групи. (КП)

* Човешките папиломни вируси играят значителна роля в етиопатогенезата на цервикалните преканцерози и рака на маточната шийка. HPV тип 6 и 11 са ниско онкогенни и причиняват остри кондиломи.

** Gardasil (Merck & Co) е ваксина насочена срещу четирите най-често срещани HPV типове – 16, 18, 6 и 11. Cervarix (GlaxoSmithKline) осигурява профилактика срещу HPV типове – 16 и 18.

За допълнителна информация:

Нови проучвания за цервикалните инфекции с HPV. MD 2007; Бр. 1, февруари http://mbd.protos.bg

Cervarix осигурява дългосрочна протекция срещу цервикалните инфекциите с HPV. MD 2006; Бр. 5, юни

Ваксината Gardasil предотвратява цервикалните инфекции с HPV. MD 2005; Бр. 10, декември

Анти-HPV ваксините. MD 2005; Бр. 6, юли

Използвани източници:

1. D’Souza G., Kreimer A., Viscidi R. et al. Case–Control Study of Human Papillomavirus and Oropharyngeal Cancer.N Eng J Med. 2007;356;1944-1956, 1993-1995http://content.nejm.org

2. Kreimer A., Randi G., Herrero R. et al. Diet and body mass, and oral and oropharyngeal

squamous cell carcinomas: analysis from the IARC multinational case-control study. Int J Cancer 2006;118:2293-7 www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/29331

3. Kreimer A., Clifford G., Boyle P., Franceschi S. Human papillomavirus types in head and neck squamous cell carcinomas worldwide: a systematic review. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2005;14:467-75http://cebp.aacrjournals.org