Затварянето на отворения foramen ovale01/09/2007

Затварянето на отворения foramen ovale не профилактира рефрактерното мигренозно главоболие, показаха резултатите от проучването MIST (1).

Отвореният форамен овале е по-често срещан при пациентите с мигрена в сравнение с общата популация, според епидемиологични проучвания.

Данните от редица ретроспективни наблюдения, публикувани през последните няколко години, посочват, че затварянето на дефекта на предсърдната преграда води до намаляване на честотата и тежестта на мигренозните пристъпи (при 80% от пациентите). Въпреки това, тези изследвания са неконтролирани и всичките участници в тях са получавали след процедурата терапия с Aspirin и clopidogrel, която може да е намалила честотата на мигренозното главоболие.

MIST (Migrene Interventions STARFlex Technology) е първото проспективно мултицентърно рандомизирано двойно-сляпо проучване, проведено с цел да оцени дали имплантирането на STARFlex може да намали честотата на рефрактерната мигрена с аура при пациенти на терапия с два вида профилактични медикаменти.

В него са участвали 147 пациенти със среден диаметър на дефекта 9 mm, като 60% са имали дясно-ляв шънт (подобна честота се наблюдава при пациентите с парадоксален емболизъм). Мигренозното главоболие е било с продължителност пет и повече дни месечно за период от най-малко една година.

При 73 души е било имплантирано устройството STARFlex. Останалите (74 души) са били контролна група, при която е проведена само диагностична контрастна трансторакална ехокардиография за определяне на големината на шънта. И двете групи са получавали след това терапия с Aspirin и clopidogrel за периода на тримесечното наблюдение.

Елиминиране на мигренозното главоболие е било постигнато само при трима пациенти във всяка една от двете групи. Затварянето на дефекта е довело до намаление с 50% на дните с мигрена при 42% от лекуваните със STARFlex спрямо при 23% в контролната група (разлика от 19%, p<0.05).

Големият плацебо ефект (при 23%), регистриран в това проучване, съвпада с данните от предишни изследвания на пациенти с мигрена.

На настоящия етеп, затварянето на отворения форамен овале не е решение за профилактика на мигрената с аура, смятат авторите на MIST. Според тях, процедурата за коригиране на дефекта води до по-голяма честота на сериозни нежелани усложнения, включително сърдечна тампонада, предсърдно мъждене, ретроперитонеално кървене и перикарден излив (най-малко при 5% от участниците), без да постига значим благоприятен ефект върху мигрената.

Персистиращият форамен овале участва в етиологията на мигрената, транзиторните исхемични атаки, инсулта, хипоксията, синдрома на сънна апнея и декомпресионната болест. Наблюдения показват, че най-малко две трети от пациентите с мигрена с аура имат отворен форамен овале в сравнение с общата популация или с пациентите с мигрена без аура.

Отвореният форамен овале и мигрената с аура могат да се дължат на общи генетични фактори, но директната причинно-следствена връзка помежду им е хипотетична.

Смята се, че мигрената с аура се причинява от микроемболи, които преминават парадоксално през отворения форамен овале и попадат в мозъчното кръвообращение. Според друга хипотеза, вазоактивни субстанции байпасват белодробния филтър на същия принцип и могат да отключват мигренозен пристъп при чувствителните индивиди. (ДЯ)

Използван източник:

1.www.medscape.com/viewarticle/541260