Symbicort SMART е ефективно лечение на астмата при деца01/09/2007

Режимът SMART* за приложение на budenoside/formoterol** като поддържаща терапия и терапия при нужда намалява честотата на екзацербации на астмата, в сравнение с конвенционалното лечение (фиксираните дози медикаменти или самостоятелното приложение на фиксирани високи дози на инхалаторни кортикостероиди, ICS) при деца, показаха резултати от проучване, публикувани в списание Chest (1).

Астмата е хронично възпалително заболяване, характеризиращо се с обратима обструкция на въздушните пътища, която може да се променя сезонно или в рамките на деня. Повечето болни приемат поддържаща терапия с ICS (който потиска възпалителния процес) и бронходилататор (който релаксира гладката мускулатура).

Изследването е едногодишно, двойно-сляпо, рандомизирано, включва 341 деца на възраст 4-11 години и има за цел да установи дали новият режим за дозиране на budenoside/formoterol ще доведе до намаление на екзацербациите на заболяването. Пациентите са разделени в три групи: Symbicort SMART; фиксирани дози budenoside/formoterol веднъж дневно плюс terbutaline при нужда; фиксирана доза budenoside веднъж дневно в четири пъти по-висока доза плюс terbutaline при нужда.

Резултатите показват, че честотата на екзацербации е била 14% в групата със SMART, 38% в групата с фиксирана комбинация медикаменти и 26% в групата с budenoside. Приложението на Symbicort SMART е довело до намаление на честотата на пристъпите, изискващи медицински интервенции, както и до сигнификантно удължаване на периода до появата на екзацербация, в сравнение с контролните групи.

Леки астматични пристъпи са регистрирани в 63% при SMART, 84% при фиксираната комбинация и 75% при budenioside; намалена е била сигнификантно и продължителността (в дни) на пристъпите. Броят нощни събуждания и допълнителни инхалации са били най-малко в групата със Symbicort SMART; в същата група е отчетено и най-значимо подобрение в растежа на децата.

Тежки неблагоприятни странични ефекти са наблюдавани при двама болни, на които е прилаган SMART, в сравнение с 16 в групата с фиксирана комбинация и пет в групата с budenoside. При използването на Symbicort SMART не е отчетено нито едно сериозно усложнение на астмата, в сравнение с 6% при фиксираната комбинация и 2% при budenoside.

Приложението на режима SMART е свързано с ефективна и добре контролирана терапия, която улеснява лечението на астмата при деца, е заключението на авторите.

Symbicort SMART е включен като нова терапия в актуализираните препоръки на Глобалната инициатива за астма (GINA, http://www.ginasthma.com), според която „комбинираният инхалатор, съдържащ formoterol и budenoside, осигурява както поддържаща терапия, така и лечение при нужда, което намалява честотата на тежките астматични пристъпи и подобрява контрола на заболяването”.

Symbicort SMART е изследван в обширна клинична програма, включваща повече от 14 000 пациенти с лека, умерена и тежка астма. Резултатите показват, че системата подобрява контрола на заболяването и намалява риска за животозастрашаващи усложнения, в сравнение с фиксираните високи дози ICS или комбинирана терапия плюс краткодействащ бронходилататор.

Symbicort е комбинация от budenoside (ICS) и formoterol (LABA) с бърз и продължителен ефект, поради което отпада нуждата от допълнителен краткодействащ бронходилататор. (ИТ)

* SMART (Symbicort Maintenance and Reliever Therapy) позволява на пациентите да увеличават дозата на Symbicort при влошаване на симптомите, което представлява качествено нов етап в лечението на астмата

** budenoside/formoterol е регистриран в България(www.bda.bg) с търговското име Symbicort SMART и Symbicort Turbuhaler (www.symbicort.com) на AstraZeneca

За допълнителна информация:

Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg):

Symbicort – ефективен при астма и ХОББ. MD 2006; Бр. 8, октомври

Използвани източници:

1. Bisgaard H., Le Roux P., Bjamer D. et al. A new strategy in pediatric asthma Chest 2006;130: 1733-1743www.chestjournal.org