Среден период на проследяване от 4.8 години01/09/2007

При среден период на проследяване от 4.8 години, резултатите показват:

– Рецидиви са регистрирани при 240 болни от терапевтичната група и 241 от контролите

– 15 деца от терапевтичната и 14 от контролната група са починали или са развили вторична неоплазма

– Между двете групи няма значима разлика в пет- и седемгодишната преживяемост (свободна от заболяване) – съответно 79.8% и 77.5% в терапевтичната група и 79.2% и 78.4% при контролите

– Лечението с vincristin и dexamethasone е било свързано с несигнификантно намаляване на риска с 3% (р=0.70)