Simvastatin намалява честотата на деменция и болест на Parkinson01/09/2007

Simvastatin намалява сигнификантно (с >50%) честотата на деменция и болест на Parkinson (PD) при пациенти над 65 години, показаха резултати от мащабно проучване, публикувано през юли в списание BMC Medicine. Atorvastatin също понижава (макар и несигнификантно) риска за тези заболявания, а lovastatin няма протективен ефект (1).

Деменцията е често заболяване в напреднала възраст, рискови фактори за която са сърдечносъдови заболявания, хиперхолестеролемия, хипертония и диабет. Резултатите от досегашните проучвания за евентуален превантивен ефект на статините при деменция са противоречиви.

„Статините, които преминават кръвномозъчната бариера са по-ефективни за превенция на невродегенеративни заболявания. Докато simvastatin достига лесно мозъчната тъкан, концентрацията на atorvastatin не е толкова висока, а lovastatin е първо поколен ие статин и не е толкова ефективен,” заяви д-р Benjamin Wolozin от Boston University School of Medicine и водещ автор на изследването.

Авторите са използвали информация за период 2003-2005 от базата данни Decision Support System, която съдържа демографски и медицински данни на 4.5 милиона американци. От тази група, 727 128 пациенти са приемали simvastatin, 53 869 – atorvastatin и 54 052 – lovastatin за период от поне седем месеца.

В проучването са включени хора на възраст над 65 години, като анализът на резултатите е извършен според три модела: първият е включвал корекция според възрастта; вторият – корекция според наличието на рискови фактори за деменция (хипертония, сърдечносъдови заболявания и диабет), а третият – корекция според индекса на Charlson, който служи за преценка на степента на наличните хронични заболявания.

Авторите са извършили допълнителен анализ, за да проверят дали simvastatin има превантивен ефект и при други невродегенеративни заболявания, като са изследвали честотата на PD. След корекция за наличие на сърдечносъдово заболяване, хипертония, диабет и използване на невролептици, резултатите показват, че simvastatin намалява значимо честотата на PD при всички изследвани модели, като подобни ефекти не са наблюдавани при atorvastatin и lovastatin. (ИТ)

Използван източник:

1. Wolozin B., Wang S., Li N. et al. Simvastatin is associated with a reduced incidence of dementia and Parkinson’s disease BMC Medicine 2007; 5: 20 doi:10.1186/1741-7015-5-20 http://www.biomedcentral.com/1741-7015/5/20