Пулмоналната коагулопатия – потенциална терапевтична цел при остър респираторен дистрес синдром01/09/2007
Алвеоларният епител, след експозиция на възпалителни стимули, може да модулира интра-алвеоларна коагулация чрез повишена експресия на тъканен фактор (ТФ) и това да води до отлaгането на интра-алвеоларен фибрин при остър респираторен дистрес синдром (ОРДС), смятат авторите на проучване, резултатите от което бяха публикувани през юли в списание Thorax (1). ТФ е трансмембранен гликопротеин с молекулна маса 47 kDa, един от най-важните стимулатори на външния път на коагулационната каскада. Той се свързва с фактор VIIa на клетъчната повърхност, новообразуваният комплекс се асоциира с фактор X, превръща го в активен фактор (Xa), което води до отлагането на фибрин. В експериментални модели на остра белодробна травма (ОБТ), активността на ТФ корелира положително с количеството фибрин в белодробния лаваж. ТФ допринася за органната дисфункция и в модели на септичен шок - блокирането на неговата активност води до значимо подобряване (физиологично и хистологично) на измененията в белия дроб. Интра-алвеоларното отлагане на фибрин е патогномичен белег на ОБТ и ОРДС. Според Bernard и сътр., успехът на антикоагулантната терапия и намаляването на смъртността при тежки форми на сепсис доказват важната роля на абнормната коагулация при възпалителни нарушения. Все още обаче коагулационните и фибринолитичните процеси в алвеоларните структури не са изяснени докрай (2). В настоящото проучване, чрез ELISA (ензимно-свързан имуносорбентен метод), е измерена активността на ТФ в култури от алвеоларни клетки след експозицията им на инфламаторни стимули, а транскрипцията на гена за ТФ - чрез обратно-транскриптазна полимеразно-верижна реакция (PCR). Проведено е имунохистохимично изследване на ТФ в белодробна тъкан на здрави контроли и на пациенти с ОБТ/ОРДС. Нивото на фактора на кръвосъсирването е измерено чрез ELISA при болни с белодробен оток вследствие на ОБТ или ОРДС, като резултатите са съпоставени с тези при контроли с хидростатичен белодробен оток. Авторите доказват повишена активност на ТФ (mRNA и концентрация на протеина) в културите от алвеоларни епителни клетки след експозицията им на инфламаторни стимули, както и след инкубацията им с алвеоларна течност на болни с ОБТ/ОРДС и белодробен едем. Хистологичното изследване на белодробната тъкан на пациенти с ОБТ/ОРДС е установило значимо повишено ниво на ТФ в алвеоларните епителни клетки, както и интра-алвеоларни макрофаги и хиалинови мембрани. В алвеоларната течност на пациентите с ОБТ/ОРДС и белодробен оток са били измерени значимо по-високи нива на ТФ антиген и повишена ТФ прокоагулантна активност в сравнение с концентрациите им в плазмата при същите болни. По-високите плазмени нива на ТФ са били свързани с повишена смъртност. (ОИ) Използвани източници: 1. Bastarache J., Wang L. Geiser T. et al. The alveolar epithelium can initiate the extrinsic coagulation cascade through expression of tissue factor. Thorax 2007; 62:608-616 http://thorax.bmj.com/cgi/content/full/62/7/608 2. Bernard G., Vincent J., Laterre P. et al. Efficacy and safety of recombinant human activated protein C for severe sepsis. N Engl J Med 2001;344:699–709 http://content.nejm.org