Продължителната профилактика с enoxaparin намалява значително честотата на тромбози при нехирургични пациенти01/09/2007

Антитромботичната профилактика с нискомолекулни хепарини (НМХ) при пациенти с остри нехирургични заболявания и ограничена подвижност трябва да се продължи около един месец след дехоспитализацията, показаха резултати от проучването ExCLAIM, според което enoxaparin намалява с 44% риска за венозен тромбемболизъм (ВТЕ).

Данните бяха представени на годишния конгрес на International Society on Thrombosis and Haemostasis в Женева, подробности за който може да научите на http://www.isth2007.com (1, 2).

Пациентите с остри заболявания и ограничена подвижност са с повишен риск за ВТЕ, който се запазва и след 10-ия ден от началото на антитромботичната терапия. Докато продължителната профилактика с НМХ е стандарт след големи оперативни интервенции, засега липсват ясни правила за продължителна профилактика на ВТЕ при нехирургични пациенти.

„Рискът за венозен тромбемболизъм не намалява след дехоспитализацията. Новите данни от ExCLAIM потвърждават ефективността на тромбопрофилактиката при пациенти с остри нехирургични заболявания, което за първи път бе установено в проучването MEDENOX”, заяви д-р Victor Tapson от Duke University Center в САЩ, и водещ автор на анализа.

Резултатите показват, че продължителното приложение на enoxaparin намалява относителния риск за дълбока венозна тромбоза (ДВТ) в сравнение с плацебо с 44% (2.8% срещу 4.9%, р=0.001); симптоматичната ДВТ – със 73% (0.3% срещу 1.1%, р=0.004), и асимптоматичната проксимална ДВТ – с 34% (2.5% срещу 3.7%, р=0.03).

Сигнификантното намаление на риска за ВТЕ се е запазил до 90 ден, като честотата е била 3.0% (за enoxaparin) и 5.2% (за плацебо) (р=0.0015). Честотата на симптоматична или фаталната БЕ, както и тази на общата смъртност, отчетена на шестия месец, не се е различавала значимо между двете групи (10.1% срещу 8.9%, р=0.18).

В проучването са включени 5101 пациенти на възраст >40 години, с остро нехирургично заболяване и ранна (<3 дни) имобилизация (поради злокачествено заболяване, исхемичен инсулт, сърдечна недостатъчност, дихателна недостатъчност), които са получили enoxaparin 40 mg подкожно за период от 10+/-4 дни. След това изследваните са разделени на две групи: група с enoxaparin 40 mg подкожно и контролна плацебо група за период от 28+/-4 дни.

Първична крайна точка на анализа е кумулативната честота на ВТЕ – дълбока венозна тромбоза (ДВТ) и/или белодробна емболия (БЕ). Симптоматичната ДВТ е потвърждавана с ултразвукова диагностика, а БЕ – с вентилационен/перфузионен скенер (за пациенти с развита симптоматика), компютърна томография (CT), ангиография или аутопсия. Вторична крайна точка е оценка за наличието на ВТЕ до 90 ден, както и смъртността на третия и шестия месец.

ExCLAIM е двойно-сляпо, плацебо-контролирано, многоцентрово проучване на ефективността и безопасността на продължителната антитромботична терапия с нискомолекулни хепарини (LMWH) и намалението на смъртността при пациенти с остри заболявания и продължителна имобилизация.

Приходите от продажби на enoxaparin за първото тримесечие на годината възлизат на 614 милиона евро, което е с 12% повече, в сравнение със същия период на миналата година. (ИТ)

За допълнителна информация:

Медицинска База Данни (http://mbd.protos.bg)

Превенция на венозния тромбемболизъм при злокачествени заболявания. MD 2007, Бр. 3, май

Нови правила за диагноза и лечение на венозния тромбемболизъм. MD 2007, Бр. 2, март

Марс и Венера – определя ли полът различен риск за венозен тромбемболизъм? MD 2007, Бр. 2, март

Два ефективни начина за профилактика на венозния тромбемболизъм. MD 2007, Бр. 2, март

Enoxaparin е с предимство за превенция на венозен тромбемболизъм при остър исхемичен инсулт. MD 2007 Бр. 2, март

Предимства на продължителната антитромботична профилактика с enoxaparin (Clexane). MD 2006; Бр. 10, декември

Венозен тромбемболизъм. MD 2006; Бр. 8, октомври

Използвани източници:

1. Hull R., Schellong S., Tapson V. et al. Extended-duration venous thromboembolism prophylaxis in acutely ill medical patients with recent reduced mobility: The EXCLAIM study. 2007 Congress of the International Society on Thrombosis and Hemostasis; July 7-13, 2007; Geneva, Switzerland. Late-breaking clinical trials, abstract O-S-001

2. Hull R., Schellong S., Tapson V. et al. Extended-duration thromboprophylaxis in acutely ill medical patients with recent reduced mobility: Methodology for the EXCLAIM study. J Thromb Thrombolysis 2006; 22: 31-38 http://www.springerlink.com