Обобщените данни от проучването Interfant-9901/09/2007

Обобщените данни от проучването Interfant-99 показват:

– От 482 кърмачета, лекувани според хибридния протокол, 260 (58%) са били в ремисия при среден период на проследяване от 38 месеца. Четиригодишната EFS е била 47% при обща преживяемост 55.3%

– От 445 участници, постигнали пълна ремисия, 191 са били рандомизирани на интензифицирано лечение с високи дози cytarabine и methotrexate (терапевтична група, n=95) или на конвенционален режим (контроли, n=96)

– При среден период на проследяване 42 месеца, 60 кърмачета от терапевтичната група и 57 контроли са били без симптоми на ALL. DFS на четвъртата година не се е различавала значимо между двете групи – 60.9% за тези на интензифициран режим и 57% за контролите (р=0.81)

– Регистрираните токсични реакции в терапевтичната група са включвали инфекции (49%), мукозит (30%), хепато- (31%) и невротоксичност (3%)

– Установени са факторите, определящи неблагоприятна прогноза при кърмачета с ALL – наличието на реаранжировки в MLL гена, висок левкоцитен брой (над 300 000/mm3), възраст под шест месеца и резистентност към лечението с prednisone