Новости за ревматоидния артрит01/09/2007

Actemra (tocilizumab)* има добър профил на ефективност за лечение на ревматоиден артрит (RA, РА) при пациенти с умерени и тежки форми на заболяването, които не се повлияват от терапията с модифициращи болестта антиревматични лекарства, показаха резултатите от фаза 3 на международното клинично проучване OPTION (Tocilizumab Pivotal Trial in Methotrexate Inadequate Responders) (1).

Участниците в OPTION (623 души) са получавали tocilizumab в дозировка 8 mg/kg; 4 mg/kg или плацебо в интравенозни инфузии на всяка четвърта седмица плюс methotrexate 10 mg или 25 mg седмично.

Резултатите от 24-седмичното им проследяване показват значимо намаляване на степента на прогресия на ставната увреда (доказано рентгенологично) и подобряване на физическата активност при комбинираното приложение на tocilizumab с methotrexate в сравнение с плацебо и methotrexatе – при 58.5% от пациентите, получавали tocilizumab 8 mg/kg; 47.9% от лекуваните с 4 mg/kg и 26.5% в групата на плацебо (р=0.0001 и за двете стравнения с плацебо).

В групата на tocilizumab 8 mg/kg е било постигнато ACR70* при 22% спрямо 2% при получавалите плацебо. При лекуваните с tocilizumab 4 mg/kg е било постигнато ACR50 при 43.9% спрямо при 10.8% в групата на плацебо.

Сериозни инфекции (наложили хоспитализация и парентерална антибиотична терапия) са възникнали при шест души при рандомизираните на tocilizumab 8 mg/kg, при трима в групата на tocilizumab 4 mg/kg и при двама в групата на плацебо.

Actemra е рекомбинантно хуманизирано, моноклонално антитяло срещу рецептора на интерлевкин-6 (IL-6). То се изследва като нова таргетна терапия при пациенти с RA, които не се повлияват от лечението с модифициращи болестта антиревматични лекарства или methotrexate, както и при незадоволителни резултати при използването на инхибитори на тумор некротизиращия фактор-алфа (тумор некрозис фактор, TNF или ТНФ).

Прилага се като монотерапия или в комбинация с метотрексат, като доказано намалява ставната деструкция. Фирмата Roche (www.roche.com) планира медикаментът да бъде предложен за одобрение на регулаторните органи в САЩ и Европа до края на годината. (КП)

* tocilizumab се разработва от фирмите Roche и Chugai Pharmaceuticals. Освен във фаза 3 на клинично изпитване за лечение на ревматоиден артрит, медикаментът се намира и във фаза 3 на проучвания за лечение на ювенилен идиопатичен артрит

**ACR 20, 50, 70 са показатели на Американската асоциация по ревматология, съответстващи на намаляване съответно с 20, 50 или 70% на броя на възпалените стави при пациенти с RA, съвпадащо с подобрение с 20, 50 или 70% на изходните данни при три от пет верифициращи активността на заболяването показатели като: оценка на пациента, оценка на лекаря, болкова скала, анкета за състоянието на здравето (Health Assessment Questionnaire) и стойности на СУЕ или на CRP (C-реактивен протеин)

Използван източник:

1. EULAR 2007: Abstract OP0117 http://www.eular.org