Levemir одобрен за приложение в комбинация с орални антидиабетни средства01/09/2007

Levemir* (insulin detemir) бе одобрен през март от Европейската комисия за еднократно дневно приложени в комбинация с орални антидиабетни средства. Новата индикация за приложение предлага алтернатива за лечението на пациенти с диабет тип 2, при които е трудно да се постигнат таргетните стойности на кръвната глюкоза (1).

Медикаментът подобрява сигнификантно нивата на кръвната глюкоза, на фона на по-малко наддаване на тегло, в сравнение с NPH insulin и insulin glargine.

Levemir е първият дългодействащ инсулин, който е свързан с по-малко наддаване на тегло, като предимството се засилва с увеличаване на индекса на телесна маса (BMI). Това го прави атрактивен избор за ранна начална инсулинова терапия при пациенти с диабет тип 2.

„Резултатите от проучванията сочат, че Levemir приложен еднократно дневно, не само подобрява гликемичния контрол, но за разлика от други инсулини води дори до загуба на телесно тегло, което е по-изразено при затлъстели пациенти с диабет,” заяви д-р Anne Dornhorst от Imperial College в Лондон.

Предимствата на Levemir по отношение на телесното тегло са потвърдени както в клинични изследвания, така и в практиката. Общо 13 проучвания доказват сигнификантно по-ниското наддаване на тегло при приложението на Levemir в сравнение с NPH insulin.

Медикаментът осигурява ефективен контрол на кръвната глюкоза при намален риск за хипогликемия. Резултати от скорошно проучване показват, че инсулин detemir намалява общия риск за хипогликемия с 53%, а честотата на нощна хипогликемия – с 65% в сравнение с NPH insulin.

Levemir е дългодействащ инсулинов аналог, който покрива базалните нужди от инсулин. Освобождава се постепенно, което води до по-малки флуктуации на нивата на кръвната глюкоза и до по-предвидим ефект в сравнение с традиционните дългодействащи инсулини. (ИТ)

* Levemir на Novo Nordisk (www.levemir-us.com) е регистриран в България (www.bda.bg)

Използван източник:

1. Levemir approved in Europe for use in combination with oral antidiabetic drugswww.pipelinereview.com