Конвулсивният епилептичен статус (ЕС)01/09/2007

Конвулсивният епилептичен статус (ЕС) при деца е по-чест в сравнение с възрастните, различава се по етиология и има по-ниска смъртност, показаха резултатите от проучването North London Status Epilepticus in Childhood Surveiillance Study (NLSTEPSS) на д-р Chin и сътр., публикувани в списание Lancet (1, 2).

Включени са 226 деца на възраст между един месец и 15 години, които са били хоспитализирани с конвулсивен ЕС. При 176 от тях, ЕС е бил първа клинична изява на заболяването. Изчислената средна заболеваемост е 17-23 случая на 100 000 детско население годишно. При възрастни този показател не надхвърля 17 случая на 100 000 население за една година.

Най-висока заболеваемост се установява при деца до една година – 51 случая/100 000, най-ниска във възрастовата група 10-15 години – два случая/100 000. Данните от предишни популационно-базирани проучвания показват заболеваемост от 21-38 случая на 100 000 души годишно, но те обхващат пациети и с неконвулсивен ЕС.

Етиологията на конвулсивния ЕС се различава при деца и възрастни. При възрастни, водещи причини са мозъчносъдовата болест, злоупотребата с алкохол, ниската плазмена концентрация на антиепилептични медикаменти (спиране на терапията, неадекватно лечение).

В изследването NLSTEPSS най-честата причина за конвулсивен ЕС са фебрилните гърчове (32%), следвани от острите симптоматични (остро увреждане на ЦНС в здраво до момента дете – 17%).

Симптоматичният ЕС при деца с анамнеза за хронично заболяване на ЦНС без провокиращ момент се откриват при 16%. Същата честота (16%) се наблюдава за симптоматичния ЕС при деца с анамнеза за хронично заболяване на ЦНС с провокиращ момент (травма, фебрилитет).

Останалите етиологични фактори включват идиопатична епилепсия (10%), некласифицирани (7%), криптогенна епилепсия (2%). Острите менингоенцефали често се подценяват като причина за възникване на острия симптоматичен ЕС, особено в кърмаческа възраст, което обяснява високата смъртност.

Почти 16% от децата с конвулсивен ЕС са изложени на риск за рецидив в рамките на едногодишен период, като вероятността е по-висока при тези с анамнеза за хронично заболяване на ЦНС.

Смъртността в настоящото проучване е около 3%, многократно по-ниска от тази установена за възрастните индивиди (38%). Съпоставена с други нозологични единици, смъртността при конвулсивен ЕС при деца обаче, е сравнително висока. Например, този показател за бронхиолита е под 1%, а при захарния диабет – под 2%.

“Нашите резултати демонстрират, че конвулсивният ЕС е сравнително чест в детска възраст, но се различава по характеристиките си от този при възрастни. Пролонгираните фебрилни гърчове са сред най-честите причини, ето защо при всяко дете с фебрилитет и първи конвулсивен ЕС, винаги трябва да се подозира остър бактериален менингит. Рецидив възниква при едно от всеки шест деца, като при 3% конвулсивният ЕС завършва с фатален изход по време на болничното лечение”, коментират авторите. (КД)

Използвани източници:

1. Chin R., Neville B. et al. Incidence, cause, and short-term outcome of convulsive status epilepticus in childhood: prospective population-based study. Lancet, Октомври 2006; 368: 222-229www.thelancet.com

2. Riikonen R. Childhood convulsive status epilepticus. Lancet, Октомври 2006;368(9544):1327-8