Изводи за клиничната практика01/09/2007

Изводи за клиничнатапрактика

Продължителната антитромботична терапия с enoxaparin намалява значително честотата на венозния тромбемболизъм, поради което тя е с предимство пред краткосрочната профилактика при нехирургични пациенти с остри заболявания и ограничена подвижност