Интермитентната терапия с tacrolimus контролира ефективно атопичния дерматит при деца01/09/2007

Интермитентната терапия с tacrolimus контролира ефективно рецидивите при деца с атопичен дерматит без значими странични ефекти, показаха резултатите от проучване на д-р Lawrence Eichenfield и сътр. от University of California San Diego School of Medicine, представени на 33-та среща на Американското дружество по детска дерматология в Чикаго (1).

Рimecrolimus (Elidel на Novartis, 1% крем) и tacrolimus (Protopic на Astellas, 0.03% и 0.1% унгвент) са имуносупресивни средства, създадени за системно приложение при трансплантирани болни за профилактика на отхвърлянето на алогенната присадка. Двата медикамента имат имуномодулаторни и антиинфламаторни свойства.

Те инхибират ензима калциневрин като по този начин възпрепятстват дефосфорилирането и транслоцирането на нуклеарния фактор (NF) за активиране на Т-лимфоцитите, който модулира транскрипцията на гените за лимфокини и цитокини (IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, TNF-alpha, IFN-gamma, GM-CSF).

Целта на настоящото клинично изпитване е била да оцени дълготрайната безопасност и ефективност от интермитентното лечение с 0.03% tacrolimus унгвент за профилактика на рецидивите при деца на възраст между две и 15 години с атопичен дерматит в ремисия. В първата фаза 206 пациенти с умерена до тежка степен на заболяването са били рандомизирани на 0.5% alclometasone (n=106) или tacrolimus унгвент (n=100), прилагани двукратно дневно за четири дни.

На четвъртия ден не е била установена статистически значима разлика в честотата на нежеланите кожни реакции между двете групи. Впоследствие болните са били третирани само с tacrolimus за максимум от 16 седмици до постигане на пълна ремисия. Общо 104 деца в ремисия са били включени във втората фаза на проучването. Те са били рандомизирани на tacrolimus или плацебо (вехикулум) за 40 седмици, като броят на апликациите е бил редуциран на еднократно дневно три пъти седмично.

Пациентите от терапевтичната група са имали по-продължителна ремисия в сравнение с тези на плацебо (средно 174 дни спрямо 107 дни, съответно, р=0.0008). Екзацербация на заболяването е настъпила средно след 116 дни при децата, лекувани с tacrolimus, съпоставени с 31 дни при тези от плацебо групата (р=0.043).

“Идеята ни беше да установим дали tacrolimus прилаган в ниски дози може да предотврати появата на рецидиви при деца с умерен до тежък атопичен дерматит,” заявява д-р Eichenfield. “Резултатите показват, че медикаментът може да се превърне в алтернатива на локалните кортикостероиди за лечение на деца с чести пристъпи на заболяването”.

Д-р Sarah Stein от University of Chicago Medical Center изразява своята загриженост относно използването на локалните калциневринови инхибитори върху здрава кожа. “Доколкото ми е известно тези медикаменти не са индицирани за профилактика на екзацербациите при атопичен дерматит,” твърди тя. “Освен това съществува потенциален риск за канцерогенно заболяване”.

Локалните калциневринови инхибитори са показани за кратко или интермитентно приложение при умерен (pimecrolimus) или умерен до тежък (tacrolimus) атопичен дерматите като втора линия терапия при пациенти над двегодишна възраст, които показват неадекватен терапевтичен отговор, намалена поносимост или повишена честота на нежеланите реакции при стандартното лечение.

Въведеното от FDA предупреждение за потенциалния канцерогенен риск се основава на проучвания върху роденти (гризачи). При тях кожата е с много по-висока пропускливост, като въвежданите дози създават системна концентрация на лекарствата 25 пъти по-висока от максималната експозиционна концентрация, която се достига в човешкия организъм след локалното им приложение.

Употребата на pimecrolimus и tacrolimus трябва да става при активен контрол, като рискът за развитие на злокачествено новообразувание (В-клетъчен лимфом или В-клетъчно лимфопролиферативно заболяване при локалното приложение; немеланомни тумори на кожата) нараства с продължителността на лечението с тях.

Медикаментите не трябва да се прилагат при деца под две години, тъй като все още не е известно влиянието му върху имунната им система. Данни от клинични проучвания при кърмачета и деца до две годишна възраст, показаха, че употребата на рimecrolimus е свързана с повишена честота на респираторни инфекции в сравнение с плацебо.

“Според нас не съществува риск от прилагнето на tacrolimus три пъти седмично за профилактика на екзацербациите на атопичния дерматит, когато лечението се контролира от дерматолог, който може да намали продължителността на терапевтичния курс според нуждите на всеки индивид,” коментира д-р Amy Paller от Northwestern University Feinberg School of Medicine в Чикаго и водещ изследовател на проучването. (КД)

Tacrolimus се продава с търговското име Protopic на Astellas Pharma http://www.astellas.com/global/special/proto.html

Използван източник:

1. Paller A., Eichenfield L., Kirsner R. An innovative approach to flare prevention and long-term disease control in pediatric patients with atopic dermatitis: Three times weekly applications of tacrolimus.

Society for Pediatric Dermatology 33rd Annual Meeting: Posters 22 and 23. Presented July 13–14, 2007, Chicagowww.pedsderm.net/spd2007