Гел, комбиниращ антибиотик с ретиноид, е ефективен за лечение на acne vulgaris01/09/2007

Гел, съдържащ 1.2% clindamycin и 0.025% tretinoin, демонстрира по-висока ефективност в лечението на acne vulgaris при деца на възраст между 12 и 18 години в сравнение със самостоятелното прилагане на tretinoin или clindamycin, показаха резултатите от проучване* на д-р Mitchell Wortzman и сътр., представени на 33-та годишна среща на Американското дружество по детска дерматология** (1).

Новият продукт с търговското име Ziana, който е на фармацевтичния пазар в САЩ още от началото на 2007, е доказал своята толерантност и дълготрайна безопасност в две други клинични изпитвания, проведени от същата група изследователи (2, 3).

В първото проучване, екипът на д-р Wortzman е проследил ефективността на комбинирания локален препарат при 1710 юноши за период от 12 седмици. Участниците са били разделени на четири групи – терапевтична (clindamycin-tretinoin, n=572), използвали само 0.25% tretinoin гел (n=560), само 1.2% clindamycin (n=284) или плацебо (вехикулум, n=294).

В края на 12-та седмица, при пациентите, лекувани с комбинирания гел, е наблюдавано значимо намаление на възпалителните, невъзпалителните и на общия брой лезии в сравнение с болните, използвали плацебо или само ретиноид (р<0.001). При сравнението между clindamycin-tretinoin и clindamycin статистически значима разлика е била установена само по отношение на невъзпалителните и на общия брой лезии (р<0.001).

В клиничното изследване на толерантността на новия продукт авторите са включили 45 болни с acne vulgaris (средна възраст 24.6 години). Участниците са били третирани с clindamycin-tretinoin, нанасян еднократно дневно върху едната страна на лицето за 21 дни. Върху другата страна на лицето те са получавали или 0.1% adapalene гел (n=22), или 0.1% tretinoin гел (n=23) (рандомизирано-сляпо проучване).

Екипът е използвал четиристепенна скала за оценка на еритематозните лезии. Наличието на еритем, залющване, както и субективни симптоми като парене, сърбеж и смъдене са били наблюдавани при значимо по-малък брой участници, получавали clindamycin-tretinoin (20%), съпоставени с тези на 0.1% tretinoin (60%). По-голям брой болни, третирани с 0.1% adapalene гел, са имали еритем (38%) и залющване (54%), съпоставени с 26 и 35%, съответно за тези, лекувани с комбинирания гел.

“Комбинацията от антибиотик и ретиноид улеснява значително лечението на acne vulgaris, като се очаква да подобри комплаянса на пациентите,” според д-р Robert Silverman, детски дерматолог на свободна практика във Fairfax, Virginia.

В 52-седмичното отворено изпитване, проследяващо дълготрайната безопасност на новия медикамент, са участвали 655 пациента на средна възраст 20 години. Над 90% от участниците не са съобщили за значими нежелани реакции по време на едногодишното лечение с clindamycin-tretinoin гела, като по-малко от 1% са преустановили терапията си поради появата на лекарствени реакции.

Авторите не са изследвали дали новият медикамент води до развитие на антибиотична резистентност. Според д-р Wortzman, “ако някой терапевт се притеснява от появата на антимикробна устойчивост, той може да добави benzoyl peroxide към локалната терапия с комбинирания гел”. (КД)

* от фирмата-производител Medicis в Scottsdale, Аризона, САЩ (www.medicis.com)

** Society for Pediatric Dermatology (SPD) http://www.pedsderm.net

Използвани източници:

1. Leyden J., Plott T. et al. A novel gel formulation of 0.025% Tretinoin and 1.2% Clindamycin Phosphate: Efficacy in acne vulgaris patients. Society for Pediatric Dermatology 33rd Annual Meeting: Poster 4. Presented July 13–14, 2007 Chicago http://www.pedsderm.net/spd2007

2. Leyden J., Plott T. et al. Comparison of facial tolerance of a novel gel formulation of 0.025% Tretinoin and 1.2% Clindamycin Phosphate, 0.1% Adapalene gel, and 0.1% Tretinoin. Society for Pediatric Dermatology 33rd Annual Meeting: Poster 2