Eхография с висока резолюция за ранна диагноза на подаграта01/09/2007

Ехографията с висока резолюция (high resolution ultrasound – HRUS) на метатарзофалангеалните стави подпомага ранната диагноза на подаграта, откривайки ерозивни промени и отлагания на тофи в засегнатите стави при липса на клинична изява на болестта, показаха резултатите от проучване на Wright и сътр., публикувани в списание Annals of Reheumatic Diseases (1).

HRUS на костномускулната система все повече се налага като важен метод в диагнозата и проследяването на хода на различни ревматологични заболявания. Предимствата на метода са липсата на лъчение, сканиране в няколко проекционни равнини, оценка в реално време и ниска себестойност.

Високочестотните трансдюсери подобряват изобразяването на ерозии в малките стави и позволяват визуализиране на патологията в меките тъкани.

Подаграта се характеризира с тъканни отлагания на мононатриеви уратни кристали, резултат от хиперурикемия, които водят до остри пристъпи на подагрозен артрит или формиране на тофи (агрегати от мононатриеви урати). Честотата на заболяването е приблизително 2.6-8.4/1000, засягайки най-често хора между 65 и 74 години.

Предилекционно място е първа метатарзофалангеална става – около 50-70% от първата изява на болестта. Лечението на острия пристъп е с нестероидни противовъзпалителни средства, колхицин и кортикостероиди, но не е насочено към подлежащата хиперурикемия.

Хипоурикемичната терапия е обикновено доживотна и прецизирането й е много важно. Това стaва след рентгенологичен анализ на уврежданията на предилекционните стави и ехографска оценка за наличие на уратна нефропатия. Ранните костни ерозии и мекотъканните депозити (тофи) понякога са неустановими със стандартна рентгенография.

При някои ерозивни артрити (според Mangani и сътр., ехографското изследване за откриване на ерозии на метакарпофалангеалните стави при ревматоиден артрит е съпоставимо с МРИ/MRI) – ехографията с висока резолюция е по-чувствителен метод от конвенционалната рентгенография за ранно поставяне на диагнозата, което води до лечение и предотвратяване на по-нататъшната деструкция на ставата (2).

Целта на настоящото проучване е сравняване на HRUS и рентгенографията за визуализиране на ерозии в първа метатарзофалангеална става, анализ на ехографския образ при подагра и връзката му с клиничната картина.

При участниците (39 мъже) са били проведени HRUS и рентгенография на първата метатарзофалангеална става и на двете стъпала, като резултатите са били сравнени с тези при 22 контроли на същата възраст.

При 22 души в първата група (14 от тях са били с възпалителна артропатия и осем никога не са имали пристъп на подагрозен артрит) – ерозивни и мекотъканни промени са били визуализирани при десет с проведената ехография с висока резолюция, докато с конвенционалната рентгенография само при трима.

Стандартната рентгенография води до по-голям брой фалшиво негативни резултати за диагноза на подаграта в сравнение с HRUS, смятат авторите на проучването. (ОИ)

Допълнителна информация за диагностичните възможности на ехографията при подагра:

Thiele R., Schlesinger N. Diagnosis of gout by ultrasound. Rheumatology 2007;46(7):1116-1121www.medscape.com/viewarticle/561112

Използвани източници:

1.Wright S., Filippucci E., McVeigh C. et al. High-resolution ultrasonography of the first metatarsal phalangeal joint in gout: a controlled study. Ann Rheum Dis 2007; 66: 859-864;http://ard.bmj.com/current.dtl

2. Magnani M., Salizzoni E., Mule R. et al.Ultrasonography detection of early bone erosions in the metacarpophalangeal joints of patients with rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol 2004; 22:743–8www.clinexprheumatol.org