Carvedilol е с протективен ефект при сърдечна недостатъчност01/09/2007

Carvedilol* води до по-ниска честота на значими сърдечносъдови усложнения (миокарден инфаркт и инсулт) при пациенти със сърдечна недостатъчност (СН), в сравнение с metoprolol tartrate, показаха резултати от ретроспективното проучване COMET**, публикувани в Journal of the American College of Cardiology (1).

Цел на проучването е да се оцени ефектът на двата бета-блокера върху сърдечносъдовите усложнения при пациенти със СН. Резултатите показват, че carvedilol намалява риска за миокарден инфаркт (МИ), нестабилна стенокардия и инсулт с 19% (р=0.017).

Миокарден инфаркт е регистриран при 69 пациенти в групата с carvedilol срещу 94 в групата с metoprolol tartrate (р<0.03); нестабилна стенокардия е настъпила при 56 пациенти, лекувани с carvedilol, и 77 – с metoprolol tartrate (р=0.049); инсулт са получили 65 пациенти в групата с carvedilol срещу 80 в групата с metoprolol tartrate.

Инсулт и МИ са регистрирани при 65 изследвани, приемали carvedilol, и при 130 лекувани с metoprolol tartrate (p=0.015), като фатален изход в резултат на МИ или инсулт е настъпил при 61 (от 124 пациенти с carvedilol) и 106 (от 124 пациенти с metoprolol tartrate) (р=0.0086).

COMET е двойно-сляпо, рандомизирано проучване, което сравнява ефектите на carvedilol с тези на metoprolol tartrate по отношение на риска за фатален изход и хоспитализация при болни с конгестивна СН. Това е най-продължителното и най-голямото изследване на смъртността при пациенти със СН, приемащи бета-блокери.

Анализът включва повече от 3029 души с исхемична (51%) или дилатативна (44%) кардиомиопатия, проследени за период от 58 месеца. Крайни точки на проучването са били сърдечносъдова смърт, инсулт, смърт от инсулт, МИ и нестабилна стенокардия.

На пациентите е прилаган carvedilol 25 mg два пъти дневно или metoprolol tartrate 50 mg два пъти дневно. В изследването не е сравняван carvedilol с metoprolol succinate.

В COMET е използвана лекарствена форма на carvedilol, която се прилага два пъти дневно. Наскоро FDA регистрира нова лекарствена форма за еднократно дневно приложение с удължено освобождаване, която е еквивалентна на двукратната дневна доза от медикамента.

Carvedilol е единственият бета-блокер, одобрен от FDA за подобряване на преживяемостта на пациенти с лека и тежка форма на СН, както и за намаляване на сърдечносъдовата смъртност при болни с преживян МИ и СН. (ИТ)

* carvedilol е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Carvedil (на Stada) и др.

** COMET – Carvedilol or Metoprolol European Trial

Използван източник:

1.Remme W., Torp-Pedersen C., Cleland J. et al. Carvedilol protects better against vascular events than metoprolol in heart failure: results from COMET. J Am Coll Cardiol 2007 49: 963-971 http://content.onlinejacc.org