Aspirin е първо средство за сърдечносъдова протекция при жени01/09/2007

Aspirin* е средство на избор за профилактика на сърдечносъдови усложнени при жени, особено при тези над 65-годишна възраст, според новите указания на Американската кардиологична асоциация (AHA), публикувани в списание Circulation (1).

Базираните основно на резултати от наскоро приключилото проучване Women’s Health Study (WHS), новите стандарти препоръчват рутинното приложение на ниски дози Aspirin при жени над 65-годишна възраст, независимо от степента на сърдечносъдов риск**.

Важна промяна в указанията е повишението на дозировката на медикамента на 325 mg дневно при високорискови пациентки, независимо от възрастта (в предходните стандарти препоръчителната доза бе 162 mg дневно). Приложението на Aspirin е показано и при всички жени (независимо от възрастта), които са с повишен сърдечносъдов риск, включително за исхемичен инсулт.

„Новите стандарти за превенция отново подчертават ролята на Aspirin като първа линия терапия за превенция на сърдечносъдови заболявания при жени. Особено важно е приложението на медикамента при наличие на висок сърдечносъдов риск и при жени над 65 години, независимо от наличието на рискови фактори”, заяви д-р Neica Goldberg, един от авторите на The Women’s Healthy Heart Program.

Ролята на Aspirin като първо средство за профилактика на сърдечносъдовите усложнения е ключова, според AHA. Медикаментът се препоръчва за първична и вторична превенция на исхемичен инсулт (при пациенти, преживели исхемичен инсулт или транзиторни исхемични атаки), според приетите през 2006 указания на AHA и American Stroke Association.

Aspirin е показан за намаляване на риска за миокарден инфаркт, исхемичен инсулт и фатален изход при мъже и жени с преживян МИ или инсулт, както и за намаляване на риска за фатален изход при случаи със суспектен МИ. Трябва да се използва за превенция на първичен МИ при всички пациенти с повишен риск. (ИТ)

* Значително по-добра гастроинтестинална поносимост и по-малко странични ефекти се установяват при ентеросолвентните форми, каквато е Aspirin® Protect

** Степента на сърдечносъдов риск при жени се дефинира като:

– висок риск: наличие на коронарна болест; мозъчносъдова болест; периферно съдово заболяване; аневризма на абдоминалната аорта; хронично или терминално бъбречно заболяване; диабет; >20% десетгодишен риск по скалата Framingham

– умерен риск: >1 значим рисков сърдечносъдов фактор: тютюнопушене; обездвижване; затлъстяване (особено абдоминално); фамилна анамнеза за ранно (<65 години за жени) сърдечносъдова заболяване; хипертония; дислипидемия; субклинични данни за съдово заболяване

(коронарна калцификация); метаболитен синдром

– нисък риск: липса на рискови фактори или <10% глобален риск по скалата Framingham

За допълнителна информация:

В Медицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) може да намерите повече от 100 статии, свързани с приложението на Aspirin за терапия и превенция на сърдечносъдови заболявания

Използвани източници:

1. AHA Evidence-based guidelines for cardiovascular disease prevention in women: 2007 update. Circulation 2007 http://circ.ahajournals.org/cgi/reprint/CIRCULATIONAHA.107.181546v1