Aspirin01/09/2007

Aspirin се прилага при:

– висок риск – Aspirin (75-325 mg дневно) е показан при високорискови пациентки, които нямат противопоказания за приложение на медикамента; при непоносимост, като алтернатива трябва да се използва clopidogrel

– умерен риск и здрави жени – Aspirin (81 mg дневно или 100 mg през ден) трябва да се прилага при жени >65 години с добър контрол на кръвното налягане за превенция на исхемичен инсулт и миокарден инфаркт (МИ), както и при жени <65-годишна възраст за превенция на исхемичен инсулт, когато предимствата от терапията надвишават риска за неблагоприятни странични ефекти (кръвоизливи от гастроинтестиналния тракт и хеморагичен инсулт)

– при жени <65 години не се препоръчва рутинно приложение на Aspirin за превенция на МИ