Rituximab01/08/2007

Rituximab* може да бъде подходяща терапевтична алтернатива при деца със стероид-резистентен нефротичен синдром (steroid-resistant nephrotic syndrome – SRNS), според резултатите от малко проучване на Asha Moudgil и сътр. от Children’s National Medical Center във Washington, публикувано през юни в New England Journal of Medicine (1).

При болните със SRNS трудно може да бъде постигната клинична ремисия. Персистиращата протеинурия, последвана от хипоалбуминемия, води до тежки усложнения и прогресиране на заболяването към хронична бъбречна недостатъчност (ХБН). Прилагането на интензивни терапевтични режими, включващи пулсове с високи дози кортикостероиди, алкилиращи средства и калциневрин-инхибитори, са свързани с противоречиви резултати при висока честота на токсичност и нежелани реакции.

Rituximab е рекомбинантно човешко антитяло, насочено срещу CD20 антигена, експресиран върху повърхността на нормалните и малигнените В лимфоцити. Медикаментът атакува селективно В клетките, без да уврежда стволовите клетки и плазмоцитите. Въз основа на предположението, че В клетките играят ключова роля в патогенезата на нефротичния синдром, авторите са решили да изследват ефективността на медикамента при пациенти със SRNS.

Пет деца на възраст между три и 16 години (две с нефротичен синдром с минимални изменения, три с фокалносегментна гломерулна склероза) са получили rituximab в доза 375 mg/m2 i.v. еднократно седмично за четири поредни седмици. По време на лечението с моноклоналното антитяло, болните са продължили да приемат калциневрин-инхибитори и/или кортикостероиди. Всеки един от участниците е бил профилактиран с cotrimoxazole за период от шест месеца.

Средно един месец след последната инфузия с rituximab, при четирима от пациентите е била постигната пълна ремисия (липса на белтък в урината), а при един ремисията е била частична (белтък в урината 2+). Шест месеца по-късно, при едно от децата е настъпил рецидив, който е наложил лечение с prednisolone. Останалите трима пациенти са били в ремисия, независимо от ниските поддържащи дози кортикостероиди и калциневрин-инхибитори.

Съотношението на албумина към креатинина в урината е намаляло от 8.3 (преди лечението) до 0.8 (в хода на проследяване) (р=0.02), серумният албумин е нарастнал от 14 g/l до 34 g/l (р<0.01), нивата на холестерола са били редуцирани от 5.40 mmol/l до 2.92 mmol/l (р<0.05). Не са наблюдавани сигнификантни промени по отношение на стойностите на IgG и левкоцитозата. При нито един участник не е регистрирана сериозна нежелана лекарствена реакция, включително инвазивна инфекция.

Според авторите, терапията с rituximab е ефективен терапевтичен метод при деца със SRNS, но трябва да се има предвид рискът за реактивиране на вирусни инфекции, включително мултифокална левкоенцефалопатия**. (КД)

* MabThera (rituximab) се продава в Северна Америка от Genentech и Biogen Idec (двете американски биофармацевтични фирми, създали медикамента) под името Rituxan. В останалата част от света се продава от Roche.

В България медикаментът е регистриран от Roche под търговското име MabThera за лечение на хронично-рецидивиращ или рефрактерен на лечение ниско диференциран или фоликуларен CD-20 неходжкинов лимфом

** Наскоро двама пациенти с лупус, лекувани с rituximab, са починали поради развитие на мултифокална левкоенцефалопатияwww.fda.gov/medwatch/safety/2006/safety06.htm#rituxan

За допълнителна информация:

Rituximab демонстрира положителни резултати при пациенти с множествена склероза, МД 2006, бр. 9, ноември http://mbd.protos.bg

Нови алтернативи за лечение на ревматоиден артрит, МД 2005, бр. 7, септември

Rituximab в терапията на автоимунните заболявания, МД 2005, бр. 6, юли

Rituximab като алтернатива за лечение на деца с хронична ИТП, МД 2005, бр. 6, юли

Използван източник:

1. Moudgil A. Rituximab in patients with the steroid-resistant nephrotic syndrome. NEJM 356:2751-2752 http://content.nejm.org