Обемното заместване с натриев бикарбонат01/08/2007
Обемното заместване с натриев бикарбонат не превъзхожда това с физиологичен разтвор за профилактика на контраст-индуцираната нефропатия (КИН) след първична ангиография, показаха резултатите от проучването MEENA (1). КИН е усложнение след прилагане на контрастни вещества с честота от 2% до 50%. Интравенозната инфузия на натриев хлорид или на натриев бикарбонат е с профилактичен ефект по отношение на бъбречната функция. Едноцентровото, рандомизирано контролирано проучване е проведено от януари 2006 до януари 2007. Преди въвеждането на нейонното и с нисък осмоларитет (500 до 850 mosm/kg H20) контрастно вещество ioxilan (Oxilan) е била проведена профилактика на КИН с NaCl 0.9% или с NaHC03 150mEq. Участвали са пациенти с умерен до висок риск за развитието на КИН: скорост на гломерулна филтрация (ГФ)</=60ml/min/1.73 m2, стабилна бъбречна функция и най-малко един от следните рискови фактори – диабет, хронична сърдечна недостатъчност, артериална хипертония, възраст над 75 години. Вливането е извършено със скорост 3 ml/kg/час един час преди процедурата, 1.5 ml/kg/час по време на процедурата и 48 часа след това. Серумният креатинин е изследван на четвъртия ден след прилагането на контрастното вещество. Първичната крайна точка е била намаляване на скоростта на ГФ >/=25% след четири дни, а вторичните - повишаване на креатинина с >/=25%, необходимост от диализа след 30 ден, обща смъртност след един месец. В групите на лечение с натриев хлорид и натриев бикарбонат са регистрирани както сходна честота на контраст-индуцирана нефропатия до 30-ия ден – съответно при 13.5% и 13.6% от пациентите, така и на повишаване на креатинина с >/=25% - съответно при 15.4% спрямо 16.3% (р=0.82). Две до осем седмици след коронарографията, при 37% от пациентите на терапия с NaCl и 58% от тези на терапия с NaHC03 е установено намаляване на скоростта ГФ >/=15%. Само при един болен е проведена диализа след 30 ден (след профилактика с NaCl 0.9%). Няма разлика и по отношение на смъртността от всички причини (1.3% спрямо 2.0%, р=0.60). Според друго проучване – REMEDIAL (Renal Insufficiency Following Contrast Media Administration Trial), натриев бикарбонат превъзхожда натриев хлорид в профилактиката на КИН след коронарна ангиография (2). Хидратацията и с двата разтвора е била прилагана заедно с N-ацетилцистеин. За патогенезата на усложнението и намиране на по-добра профилактика са необходими повече проучвания, поради противоречивостта на данните. (ОИ) Използвани източници: 1. Brar S. et al. A Randomized controlled trial for the prevention of contrast induced nephropathy with sodium bicarbonate vs. sodium chloride in persons undergoing coronary angiography (the Meena Trial). ACC meeting 2007; Abstract 209-9 2. Briguori C., Airoldi F., D’Andrea D. Renal insufficiency following contrast media administration trial (REMEDIAL). A randomized comparison of 3 preventive strategies. Circulation. 2007;115:1211-1217 http://circ.ahajournals.org