Имплантирането на покрити с медикамент стентове01/08/2007

Имплантирането на покрити с медикамент стентове (drug-eluting stent – DES)* се свързва със значимо по-висока честота на ангиографски доказани стент тромбози след края на първата година от поставянето им, в сравнение с металните стентове (bare metal stent – BMS), показа анализ на данни от Western Denmark Heart Registry.

За дефиниция на стент тромбозите е използвана предложената от Academic Research Consortium(ARC) нова класификация.

Western Denmark Heart Registry обхваща приблизително три милиона души в три интервенционални центъра с висок обем на работа. В настоящия анализ са събрани данни за коронарни интервенции в периода 2002–2005 година.

Участниците са получавали двойна антитромбоцитна терапия с Aspirin и clopidogrel за една година с максимален период на проследяване до 15-и месец.

Определен е бил рискът за стент тромбоза (съгласно критериите на ARC), миокарден инфаркт и летален изход след имплантирането на DES (3548 пациенти) или на BMS (8847 болни).

Комбинираният критерий за оценка – дефинитивна, вероятна или възможна стент тромбоза – е наблюдаван при 2.15% от болните с BMS и при 1.8% от тези с DES (дефинитивните тромбози са сходни в двете групи).

При анализа на данните за периода 12-15 месец обаче процентът на стент тромбозите е значимо по-висок за DES (повишаване на относителния риск за нефатален остър миокарден инфаркт с 4.1% спрямо съответно с 1.3% при BMS).

BMS се свързват с по-висока честота на рестенози и реваскуларизация на таргетната лезия, докато DES – с късни стент тромбози (>30 дни след имплантирането), е основният извод.

Засега няма категорични данни за причината за по-високия процент на стент тромбози при DES, но вероятни причини са хиперплазията на интимата и забавената ре-ендотелизация, както и реакциите на свръхчувствителност към антипролиферативните лекарства или към синтетичните полимери.

Стент тромбози след поставянето на DES се наблюдават при 1.3 на 100 пациент-години или кумулативната честота на ангиографски документираното усложнение е 2.9% за период от три години.

Предварителното преустановяване на антитромбоцитната терапия е самостоятелен предиктор за DES-свързани тромбози – субакутни, късни и кумулативни.

След имплантирането на DES, пациентите трябва да получават двойна антитромбоцитна терапия за период от 12 месеца (ако нямат висок риск за кървене) и след това да продължат на монотерапия с Aspirin, е основната препоръка за клиничната практика. (ОИ)

*DES са обвити с полимери стентове, които отделят медикаменти като sirolimus (SES) или paclitaxel (PES)