Диастолната дисфункция на сърцето – прогностичен маркер за изхода на чернодробната цироза след TIPS


md 01/08/2007

Диастолната дисфункция, оценена чрез съотношението между максималната скорост на ранно диастолно левокамерно пълнене и скоростта на късно камерно пълнене (Е/А), е обещаващ предиктор за прогнозата при пациенти с хепатална цироза след трансюгуларен интрахепатален портосистемен шънт – TIPS (1). Често прогнозата след TIPS e неясна и въпреки благоприятния ефект на стентирането върху кървенето и асцита – […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.