Атипичните антипсихотици01/08/2007

Атипичните антипсихотици увеличават риска за развитието на диабет в сравнение с конвенционалните средства, показаха резултатите от рестроспективно случай-контрола проучване при пациенти с биполярни разстройства (1).

В проучването са били сравнени ефектите на атипичните невролептици olanzapine, risperidone, ziprasidone и clozapine с типичните антипсихотични средства haloperidol, chlorpromazine, fluphenazine, loxapine, molindone, perphenazine, thioridazine, trifluoperazine, thiothixene и pimozide. Анализирани са били данните на 283 пациенти с петгодишна анамнеза за биполярно разстройство, от които 49% са получавали атипични и 47% – типични антипсихотици.

Резултатите показват по-висока честота на поява на диабет при лекуваните с атипични антипсихотични лекарства, както и повишен риск за наддаване на тегло (2.5 пъти), хипертония (1.6 пъти) и лекарствена зависимост (1.5 пъти).

В групата на терапия с атипични антипсихотици, най-висок риск за диабет е регистриран при прилагане на risperidone (3.8 пъти), olanzapine (3.7 пъти) и quetapine (2.5 пъти).

Атипичните антипсихотици намират все по-широко приложение в психиатрията поради по-ниския риск за екстрапирамидални симптоми (паркинсонизъм, акатизия, късна дискинезия), подобрените поносимост и комплаянс в сравнение с типичните антипсихотични средства.

Повечето от атипичните антипсихотици се свързват с нежелани метаболитни странични действия (нарушена глюкозна хомеостаза в следствие на повишената инсулинова резистентност, наддване на тегло, хипертония и дислипидемия, предимно повишени серумни нива на триглицеридите).

Този проблем е от особено значение при млади пациенти с шизофрения, при които се налага дългосрочна антипсихотична терапия за контрол на симптомите на заболяването.

Много от болните, получаващи терапия с тези средства, съобщават за повишен апетит и влечение към въглехидратни храни, като вероятно допаминовият антагонизъм играе роля за този отговор (2).

Използвани източници:

1.Guo J., Keck P., Corey-Lisle P. et al. Risk of diabetes mellitus associated with atypical antipsychotic use among Medicaid patients with bipolar disorder: a nested case-control study. Pharmacotherapy 2007, 27:27-23 http://www.pharmacotherapy.org

2. Akhtar S., Kelly C., Gallagher A., Petrie J. Newer antipsychotic agents, carbohydrate metabolism, cardiovascular risks. Br J Diabetes Vasc Dis 2004, 4(5):303-309www.medscape.com/viewarticle/493571