Антитромботичната терапия намалява риска за прееклампсия01/08/2007

Антитромботичната терапия, и особено ниските дози Aspirin, намаляват в умерена степен риска за прееклампсия, преждевременно раждане преди 34 г.с. и сериозни неблагоприятни изходи от бременността, показаха резултати от мета-анализ, публикуван през май в списание Lancet (1).

Прееклампсията засяга 8% от бременностите, а 15% от майчината смъртност се дължи на хипертензивни нарушения по време на бременност. По-голямата част от смъртните случаи се регистрират в развиващите се страни. Етиологията на заболяването не е напълно ясна, но тя включва плацентарна исхемия и активиране на тромбоксана, което ускорява агрегацията на тромбоцитите. За антитромботичните медикаменти се предполага, че подобряват патофизиологичните промени и водят до превенция на прееклампсия.

В анализа са включени 31 рандомизирани клинични изследвания за първична превенция на прееклампсия, които обхващат 32 217 бременни (70% на възраст 20-35 години; 54% с първа бременност; 90% с поне един рисков фактор за прееклампсия) и техните 32 819 новородени. Състоянието на прееклампсия е дефинирано като хипертония с новопоявила се протеинурия след 20 г.с. В 27 изследвания са използвани ниски дози Aspirin (50-150 mg дневно), а в три – dipyridamole.

Резултатите показват, че пациентките, които са получавали антитромботична терапия, са имали с 10% по-нисък относителен риск за развитие на прееклампсия и преждевременно раждане преди 34 г.с., както и с 9% по-малка вероятност за раждане на мъртъв плод или смърт на новороденото. Приложението на антитромботичните медикаменти не е било свързано със значим ефект върху риска за смърт на плода, раждане на малък за гестационната възраст плод или кървене по време и след раждането.

Решението за използване на антитромботична терапия се определя от оценката на индивидуалния риск при бременната, но в групата с висок риск за прееклампсия дори умерено подобрение в състоянието може да оправдае приложението им, е изводът на авторите.

В уводна статия към същия брой (2), James Roberts и Janet Catov от University of Pittsburgh в САЩ определят антитромботичната терапия като подходяща при високорискови пациентки – тези с прееклампсия, хронична хипертония, многоплодна бременност или диабет, където предимствата надхвърлят дългосрочните рискове от медикаментозната терапия. (ИТ)

За допълнителна информация:

Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg)

Пре-еклампсия MD 2006; Бр. 10, декември

Систолната хипертония – предиктор за инсулт при прееклампсия MD 2005; Бр. 3, април

Нов маркер за прееклампсия MD 2005; Бр. 3, април

Използвани източници:

1. Askie L., Duley L., Henderson-Smart D. et al. Antiplatelet agents for prevention of pre-eclampsia: a meta-analysis of individual patient data The Lancet 2007; 369: 1791-1798 http://www.thelancet.com

2. Roberts J. et Catov J. Aspirin for pre-eclampsia: compelling data on benefit and risk The Lancet 2007; 369: 1765-1766