Vildagliptin – кандидат за допълнителна терапия на диабет тип 201/06/2007
Селективният инхибитор на дипептидил пептидаза 4 (DDP 4) – vildagliptin*, добавен към терапията с metformin, има много добър профил на поносимост, като води до клинично значимо, дозозависимо понижаване на изходното ниво на HbA1c и на кръвната глюкоза на гладно при диабет тип 2, показаха резултатите от 24-седмично проучване, публикувани в списание Diabetes Care (1). DDP 4 е ензим, отговорен за бързото разграждане на циркулиращия глюкагон-подобен пептид 1. Предишни проучвания показаха, че vildagliptin подобрява функцията на алфа- и бета-клетките и отговора им към глюкозната стимулация. За период от 12 седмици, медикаментът, сравнен с палцебо, намалява нивата на кръвната глюкоза на гладно и на HbA1c (2). За доказване на ползите от допълнителната терапия с vildagliptin, при пациенти, които не могат да поддържат адекватен контрол на кръвната глюкоза с metformin, е проведено фаза 3, мултицентърно, рандомизирано, паралелно-групово и плацебо-контролирано проучване. Всички участници са получавали до момента стабилен режим с metformin (>/=1500 mg/ден), но без добър контрол на HbA1c (7.5-11%). Те са били разделени на три групи, в зависимост от прилаганото лечение: 50 mg/ден vildagliptin (177 души), 100 mg/ден vildagliptin (185) и плацебо (182). След 24 седмици терапия с медикамента (50 mg или 100 mg), нивото HbA1c се е понижило със съответно -0.7+/-0.1% (р<0.001) и -1.1+/-0.1% (р<0.001), докато в групата на плацебо не е настъпила промяна. Благоприятни са и промените в стойностите на кръвната глюкоза на гладно – 0.8+/-0.3 mmol/l (p=0.003) при доза 50 mg и -1.7+/-0.3 mmol/l (р<0.001) при доза 100 mg. Гастроинтестинални странични действия са били регистрирани при съответно 9.6, 14.8 и 18.2% от пациентите, получавали vildagliptin 50 mg/ден, 100 mg/ден или плацебо. По един епизод на хипогликемия е бил регистриран във всяка от трите групи. Vildagliptin показва отличен профил на поносимост и ефективност и в комбинация с metformin може да се превърне в средство за лечение на диабет тип 2, при случаи, които не могат да поддържат добър контрол на кръвната глюкоза само с метформин. (ОИ) * vildagliptin (Galvus) на Novartis е в процес на регистрация в Европа и в САЩ В Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) могат да бъдат намерени 13 статии за vildagliptin и инхибиторите на DDP4 Използвани източници: 1. Bosi Е., Camisasca R., Collober C. et al. Effects of vildagliptin on glucose control over 24 weeks in patients with type 2 diabetes inadequately controlled with metformin. Diabetes Care. 2007;30(4):890-895. http://care.diabetesjournals.org и www.medscape.com/viewarticle/554681 2. Pratley R., Jauffret-Kamel S., Galbreath E. et al. Twelve-week monotherapy with the DPP-4 inhibitor vildagliptin improves glycemic control in subjects with type 2 diabetes. Horm Metab Res 38:423-428, 2006 http://thieme-connect.com/ejournals/toc/hmr