Valsartan намалява риска за сърдечносъдови усложнения и инсулт01/06/2007
Добавянето на valsartan (Diovan)* към конвенционална терапия намалява с 39% честотата на сърдечносъдови усложнения и с 40% честотата на инсулт при пациенти с артериална хипертония, коронарна болест на сърцето, сърдечна недостатъчност или комбинация от тези нарушения, показаха резултати от проучването Jikei Heart Study, публикувани през април в списание Lancet (1). Анализирани са 3081 пациенти на възраст 20-79 години, разделени в две групи: valsartan (40-160 mg дневно) или продължаване на терапията без ангиотензин рецепторни блокери (ARB). Първична крайна точка е бил композитен показател за сърдечносъдова заболеваемост и смъртност, включващ новопоявил се или рекурентен инсулт, или преходни исхемични атаки; хоспитализация по повод на застойна сърдечна недостатъчност или стенокардия; миокарден инфаркт; аортна дисекация; емболия на долните крайници; удвояване на серумия креатинин или преминаване към диализа. След среден период на проследяване от 3.1 години, сигнификантно по-малко сърдечносъдови усложнения са регистрирани в групата с Diovan (92 срещу 149, - 39%, р=0.0002), като най-значимо е било намалението по отношение на честотата на инсулт, преходни исхемични атаки (р=0.028), стенокардия (р=0.029) и сърдечна недостатъчност (р<0.001). Не са установени съществени разлики по отношение на стойностите на кръвното налягане и сърдечната честота между двете групи. Jikey Heart Study е първото японско многоцентрово, проспективно и рандомизирано проучване, което сравнява предимствата от добавянето на ангиотензин рецепторния блокер valsartan към стандартна терапия за контрол на артериалната хипертония (която не включва ARB блокери) с конвенционално лечение с други антихипертензивни средства. Предимствата от добавянето на Diovan към конвенционалната терапия не могат да се обяснят напълно с постигнатия антихипертензивен ефект, е заключението на авторите. (ИТ) * Diovan (valsartan) на Novartis (www.diovan.com) е регистриран в България (www.bda.bg) Използван източник: 1. Mochizuki S., Dahlof B., Shimizu M. et al. Valsartan in a Japanese population with hypertension and other cardiovascular disease (Jikei Heart Study): a randomized, open-label, blinded endpoint morbidity-mortality study. Lancet 2007; 368: 1431-1439 www.thelancet.com