Терапията с celecoxib не повишава сърдечносъдовите събития01/06/2007
Лечението с celecoxib не повишава сърдечносъдовия риск в сравнение с плацебо или с неселективни нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), показаха резултатите от мета-анализ на 39 клинични проучвания, обхванали над 41 000 пациенти, данните от който бяха публикувани през януари в American Journal of Cardiology (1). Анализът е изследвал честотата на сърдечносъдовите събития, дефинирани като миокарден инфаркт, инсулт и сърдечносъдова смърт (включително внезапна смърт), при пациенти, получавали терапия с celecoxib (20 030 души), плацебо ( 4057) или НСПВС (13 990 души). В него са включени проучвания, в които селективният инхибитор на циклооксигеназа-2 е прилаган в доза от 200 до 800 mg/ден за период от най-малко две седмици. НСПВС, които са използвани като референтни средства, са ibuprofen, naproxen, diclofenac, ketoprofen и loxoprofen. Във всички проучвания е било разрешено и прилагането на Aspirin в доза от 81 до 325 mg/ден за сърдечносъдова профилактика. Повечето от проучванията са с продължителност 12 седмици, но две от тях са били 52- седмични. Трите групи участници са със сходни характеристики – пол (35% са мъже), възраст (средно 59 години), терапевтични показания (75% са с остеоартрит или ревматоиден артрит, 15% - с болки в гърба) и приложение на Aspirin (13% са използвали ниска доза). Освен това, 36% са били с артериална хипертония и 20% - с дислипидемия. Данните не посочват, че celecoxib води до по-голяма честота на сърдечносъдови събития в сравнение с плацебо или с НСПВС при експозиция на медикамента до една година – относителният риск за celecoxib спрямо плацебо е 1.11 (p=0.81) – таблица 1. Сравнението на celecoxib с НСПВС също не показва значима разлика в честотатата на сърдечносъдовите събития – таблица 2. В групата на celecoxib относителният риск за миокарден инфаркт е бил по-висок (1.76, р=0.08), но за мозъчносъдова болест – по-нисък (0.51, р=0.09) в сравнение с НСПВС. Сърдечносъдови събития са регистрирани по-често при болните с по-висок изходен кардиоваскуларен риск, но при изключване на влиянието на този фактор, относителният риск не се е различавал при celecoxib спрямо плацебо или спрямо неселективните НСПВС. Релативният риск за сърдечносъдови събития при celecoxib в сравнение с плацебо или с НСПВС не се е променял в зависимост от терапевтичните показания за лечение (остеоартрит спрямо ревматоиден артрит). В сравнение с плацебо или с неселективни НСПВС, celecoxib не води до повишен риск за сърдечносъдови събития при прилагането му за период от 12 до 52 седмици, е основният извод на авторите на анализа. (ДЯ) Използван източник: 1. White W, West C., Borer J. et al. Risk of cardiovascular events in patients receiving celecoxib: A meta-analysis of randomized clinical trials. Am J Cardiol 2007, 99: 91-98 www.sciencedirect.com/science/journal/00029149