Rosuvastatin е ефективен при високорискови пациенти с повишен холестерол01/06/2007
Rosuvastatin (Crestor на Astra Zeneca, www.crestor.com)* е ефективна липидопонижаваща терапия при пациенти с повишен холестерол и висок сърдечносъдов риск (наличие на атеросклероза, коронарна болест, диабет тип 2), показаха резултатите от пет проучвания върху повече от 4300 души, представени на конгреса на Европейското дружество за лечение на атеросклерозата, проведен в Прага (1). - MERCURY II е 16-седмично рандомизирано проучване, което включва 1993 високорискови пациенти. Резултатите сочат, че преминаването на терапия с rosuvastatin, след лечение с atorvastatin или simvastatin, осигурява по-значимо намаление на LDL-C и достигане на целите, определени от стандартите на Adult Treatment Panel (ATP) III, в сравнение с пациентите, които са продължили терапията с atorvastatin или simvastatin. MERCURY II изследва ефикасността на холестерол-понижаващата терапия с rosuvastatin (10 или 20 mg/ден), след осемседмично лечение с atorvastatin (10 или 20 mg/ден) и simvastatin (20 или 40 mg/ден). Резултатите показват, че 43% от пациентите, които са преминали на rosuvastatin 10 mg/ден след atorvastatin 10 mg/ден, са постигнали LDL-C<2.6 mmol/l при високорисковите пациенти и LDL-C<1.8 mmol/l при свръхвисокорисковите пациенти (р<0.001), в сравнение с 22% в групата продължила терапията с atorvastatin 10 mg/ден. Rosuvastatin 20 mg/ден е довел до постигане на таргетните нива за LDL-C при 48% от пациентите, в сравнение с 35% от групата продължила терапията с atorvastatin 20 mg/ден (р<0.001). Освен това, 40% от пациентите, преминали на терапия с rosuvastatin 10 mg/ден след терапия със simvastatin 20 mg/ден, са постигнали желаните нива на LDL-C, в сравнение с 16% в групата на simvastatin (р<0.001); 53% от пациентите с rosuvastatin 20 mg/ден също са постигнали таргетните стойности за холестерол, в сравнение с 34% на терапия със simvastatin 40 mg/ден (р<0.001). - POLARIS включва 871 пациенти, като резултатите показват, че липидопонижаващата терапия с rosuvastatin 40 mg/ден намалява LDL-C с 56%, в сравнение с 52% при atorvastatin 80 mg/ден (р<0.001); повишава HDL с 9.5% срещу 4.3% при atorvastatin (p<0.001) и постига таргетни нива на LDL-C, определени от ATP III, при 80% срещу 72% от пациентите при atorvastatin (p=0.003). - PULSAR включва 996 пациенти, като изводите сочат, че rosuvastatin 10 mg/ден води до намаление на LDL-C с 44.6%, в сравнение с 42.7% при atorvastatin 20 mg/ден (p<0.033) и повишава HDL с 6.4% срещу 3.1% при atorvastatin (p<0.001). Терапията с rosuvastatin 10 mg/ден е довела до постигане на прицелните стойности на холестерола, определени от ATP III, при 69% от пациентите срещу 63% в групата с atorvastatin 20 mg/ден (р=0.022). - ANDROMEDA изследва ефектите на rosuvastatin и atorvastatin върху стойностите на LDL-C и високочувствителния С-реактивния протеин (hs-CRP) при 509 пациенти с диабет тип 2. След период на наблюдение от осем седмици, резултатите сочат, че в групата с rosuvastatin 10 mg/ден 44.1% са постигнали едновременно понижение на hs-CRP<2 mg/l и LDL-C <1.8 mmol/l, срещу 23.4% в групата с atorvastatin 10 mg/ден (р<0.001). При увеличение на дозировките на двата медикамента на 20 mg/ден, е отчетено постигане на горепосочените резултати при 57.6% в групата с rosuvastatin, срещу 37% при рандомизираните на atorvastatin (p<0.001). - ORION установява, че терапията с rosuvastatin намалява LDL-C с >50%, както и прогресията на каротидната атеросклероза (по-специално плаките с голяма липидна сърцевина) при 35 пациенти със сърдечносъдови заболявания. Това е първото проучване, при което се използва образна диагностика (магнитно резонансно изобразяване – MRI) за оценка на промените в състава на атеросклеротичните плаки, след проведена терапия със статини. „Атеросклеротичните плаки с голяма липидна сърцевина имат най-висок риск за руптура, което води до тежки сърдечносъдови усложнения като миокарден инфаркт или инсулт, често пъти без предхождаща симптоматика. За първи път използвахме образна диагностика не само за да определим размера на плаките, но и на промените в техния строеж, след двегодишна терапия с Crestor,” заяви проф. Thomas Hatsukami от University of Washington School of Medicine и водещ автор на изследването. В проучването е прилаган rosuvastatin в дозировка от 5 mg/ден (15 пациенти) или 40 mg/ден (20 пациенти) за период от две години. Резултатите показват, че терапията с медикамента е довела до намаление на LDL-C съответно с 39% и 58% (р<0.001). Rosuvastatin е довел до редуциране на богатата липидна некротична сърцевина на плаките с 17.6% и 35.5% (при дозировки 5 и 40 mg/ден съответно, р<0.006). Регресия в размера на най-тежките атеросклеротичните плаки е наблюдавана съответно при 75% и 90% от изследваните. Не са регистрирани значими промени в обема на каротидната артериална стена, след провеждането на терапията, в сравнение с изходните стойности. Комбинацията rosuvastatin/ezetimibe намалява в най-висока степен LDL-C Комбинираната терапия с rosuvastatin (40 mg/ден) и ezetimibe** (10 mg/ден) води до безпрецедентно намаление със 70% на LDL-C (най-голямата редукция регистрирана в клинично изследване със статини), показаха резултати от проучването EXPLORER, представено на Международния симпозиум по атеросклероза, проведен в Рим, подробности за който може да научите на www.isa2006.org. Rosuvastatin и ezetimibe ще са от полза при пациенти, които не могат да достигнат таргетните стойности на LDL-C (определени от NCEP ATP III), дори когато са на максимална доза монотерапия със статини, и поради това са с повишен сърдечен риск. EXPLORER е 12-седмично рандомизирано клинично проучване, което включва 469 пациенти с LDL-C 4.1-6.5 mmol/l, с цел да установи дали добавянето на ezetimibe към rosuvastatin ще спомогне за постигане на прицелните стойности на LDL-C при повече пациенти, в сравнение с монотерапия с rosuvastatin: - след шестмесечна терапия с rosuvastatin и ezetimibe, средните стойности на LDL-C са намалели от 4.9 mmol/l на 1.5 mmol/l (редукция със 70%); монотерапията с rosuvastatin e довела до намаление на LDL-C от 4.9 mmol/l на 2.1 mmol/l (редукция с 57%) - поради значимото намаление на LDL-C (р<0.001) повече пациенти с комбинирана терапия са постигнали препоръчителните прицелни стойности на LDL-C, в сравнение с монотерпия с rosuvastatin - прилагането на rosuvastatin - самостоятелно или в комбинация с ezetimibe - е постигнало еднакво повишение на HDL-C (8.5% срещу 10.8%) - rosuvastatin и ezetimibe са били със сходна добра поносимост Rosuvastatin е единственият статин, който е довел до регресия на атеросклеротични плаки, установено чрез интравазален ултразвук (IVUS) в проучването ASTEROID. Резултатите сочат, че терапията с rosuvastatin е предизвикала регресия на артериални атеросклеротични плаки със 7-9% при 80% от изследваните. Crestor е включен в програмата GALAXY на AstraZeneca (www.astrazeneca.com), в която участват 51 000 пациенти от 55 страни и има за цел да изследва проблеми на терапията със статини, както и ефекта на медикамента върху намалението на сърдечносъдовия риск и краен изход. Резултатите от проучванията със сигурност ще увеличат дела на Crestor на атрактивния пазар на липидопонижаващите медикаменти, където водещ е Lipitor (atorvastatin) на Pfizer с продажби надхвърлящи $12 милиарда за 2005. И двата статина обаче ще бъдат подложени на натиск от страна на генерични продукти, след като през втората половина на годината в САЩ отпаднат патентите на Zocor (simvastatin) на Merck&Co и Pravachol/Lipostat (pravastatin) на BMS. (ИТ) Акроними на клиничните проучвания: MERCURY II - Measuring Effective Reductions in Cholesterol Using Rosuvastatin therapY POLARIS - Prospective Optimisation of Lipids by Atorvastatin or Rosuvastatin Investigated in high- risk Subjects with hypercholesterolemia PULSAR - Prospective study to evaluate the Utility of Low doses of the Statins Atorvastatin and Rosuvastatin ANDROMEDA - A raNdomized, Double blind, double dummy, multicenter phase IIIb parallel group study to compare the efficacy and safety of Rosuvastatin (10 mg and 20 mg) and atOrvastatin (10 Mg and 20 mg) in patiEnts with type II DiAbetes mellitus ORION - Outcome of Rosuvastatin treatment on carotid artery atheroma: a magnetic resonance Imaging ObservatioN EXPLORER - EXamination of Potential Lipid mOdifying effects of Rosuvastatin in combination with Ezetimibe versus Rosuvastatin alone * rosuvastatin е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Crestor на AstraZeneca ** ezetimibe e регистриран в България с търговското име Ezetrol на MSD За допълнителна информация: Начална доза rosuvastatin понижава сигнификантно тоталния и LDL холестерола. MD 2006, Бр. 1 (февруари) http://mbd.protos.bg Rosuvastatin с ренопротективен ефект при хронични бъбречни заболявания. MD 2006, Бр. 1 (февруари) По-ниска начална доза на Crestor. MD 2005, Бр. 5 (юни) Crestor превъзхожда atorvastatin при пациенти с диабет тип 2 и дислипидемия, потвърдиха три нови сравнителни проучвания. КардиоD 2004 (април) Използван източник: 1. PR Newswire 2006. New data demonstrates the efficacy of CRESTOR(R) compared to other leading statins in treating high-risk patient populations for elevated cholesterol www.prnewswire.com