Rosiglitazone намалява задебеляването на стената на каротидната артерия при преддиабет01/06/2007

Rosiglitazone (Avandia на GlaxoSmithKline)* е свързан с тенденция към редуциране на изходното задебеляване на интима-медия слоя (intima media thickness – IMT) на каротидната артерия и до сигнификантно намаляване на по-нататъшните промени при пациенти с преддиабет, според резултати съответно от първичната и вторичната крайни точки на проучването STARR, представено на годишната среща на Американската колегия по кардиология (www.acc.org).

„Данните потвърждават тези от изследването DREAM и подкрепят изводите на цялото проучване, според които тригодишната терапия с rosiglitazone намалява честотата на диабет тип 2 при пациенти с преддиабет,” заяви д-р Eva Lonn от McMaster University и водещ автор на доклада.

Първична крайна точка на STARR е промяната в IMT в зоните на 12 сегмента на каротидната артерия, а вторичната – средна промяна от две изследвания на IMT на a. carotis com.

В анализа са включени 1425 пациенти с преддиабет (дефиниран като повишена кръвна глюкоза на гладно или нарушен глюкозен толеранс), които са изследвани с каротиден ултразвук в началото и в края на терапията. Изследваните са разделени в две групи: ramipril или placebo, a а след това – rosiglitazone или плацебо.

Резултатите показват, че по отношение на първичната крайна точка е регистрирана тенденция към забавяне на прогресията на атеросклерозата, а по отношение на вторичната крайна точка – сигнификантна редукция на атеросклеротичния процес в групата с rosiglitazone. Подобни промени не са отчетени в групата с ramipril.

Лечението с rosiglitazone на пациенти с преддиабет все още се базира на избора на лекуващия лекар, поради което са необходими допълнителни клинични проучвания за дългосрочните ефекти на тиазолидиндионите върху сърдечносъдовите заболявания, е заключението на авторите. (ИТ)

Акроними на проучвания:

STARR – Study of Atherosclerosis with Ramipril and Rosiglitazone

DREAM – Diabetes REduction Assessment with ramipril and rosiglitazone Medication

* rosiglitazone е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Avandia на GlaxoSmithKline

За допълнителна информация:

Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg)

ADOPT: rosiglitazone поддържа по-дълго стабилен гликемичен контрол от metformin или glyburide Доктор D 2007, април

Rosiglitazone намалява прогресирането към диабет тип 2 MD 2007; Бр. 2, март

Rosiglitazone – ефективен като монотерапия за продължително лечение на диабет тип 2 MD 2007; Бр. 1, февруари

Rosiglitazone намалява микроалбуминурията и артериалното налягане независимо от гликемията при пациенти с диабет тип 2 и микроалбуминурия Доктор D 2006, декември

При нон-дипери с диабет тип 2 rosiglitazone повлиява артериалното налягане Кaрдио D 2006, май

Metformin, комбиниран с roziglitazone, но не и с glimepiride, подобрява контрола на артериалното налягане при диабет тип 2 Доктор D 2006, март

Rosiglitazone подобрява глюкозния метаболизъм на миокарда MD 2005; Бр. 9, ноември

Инсулиновият сенситайзер rosiglitazone – с понижаващо артериалното налягане действие Доктор D 2005, октомври

Rosiglitazone има антиинфламаторно действие Доктор D 2005, юли

Новости от света на rosiglitazone Доктор D 2005, юли

Комбинираното прилагане на repaglinide и rosiglitazone подобрява по-изразено гликемичния контрол Доктор D 2004, декември

Eфект на rosiglitazone върху нетрадиционните маркери за сърдечносъдово заболяване Кардио D 2004, декември

Нови данни подкрепят протективните сърдечносъдови ефекти на Avandia (rosiglitazone) Кардио D 2004, априлtempl