Ретинопатията е предиктор за сърдечносъдова смъртност при диабет тип 201/06/2007
Пролиферативната ретинопатия е самостоятелен предиктор за коронарна сърдечна болест (КСБ) и при двата пола с диабет тип 2, но при жените непролиферативната ретинопатия предсказва повишен риск за смъртност от всички причини, сърдечносъдово заболяване (ССЗ) и КСБ, показаха резултатите от проучване, публикувани през февруари в Diabetes Care (1). За да оценят предиктивната стойност на ретинопатията върху смъртността от всички причини, ССЗ и КСБ, авторите на популационно-базираното проучване са проследили за период от 18 години 824 пациенти с диабет тип 2 (425 мъже и 399 жени), на средна възраст 57 години в началото, без анамнеза за ССЗ, с изходно ниво на хемоглобин А1с 10% и давност на диабета между седем и 13 години. Въз основа на стандартизирана клинична офталмоскопия, участниците са били разделени в три групи: „без ретинопатия”, „непролиферативна ретинопатия” (микроаневризми, микроинфаркти, твърди ексудати или хеморагии) и „пролиферативна ретинопатия” (неоваскуларизация или проведена лазерна фотокоагулация). При мъжете, степента на вероятност за смъртност от всички причини, ССЗ и КСБ (първичен краен показател на проследяването) е била съответно 1.34, 1.30 и 1.18 в групата с непролиферативна ретинопатия и 3.05, 3.32 и 2.54 при случаите с пролиферативна ретинопатия. При жените кореспондиращите степени на вероятност са били 1.61, 1.71 и 1.79 при случаите с непролиферативна ретинопатия и 2.92, 3.17 и 4.98 при тези с пролиферативна ретинопатия. Установената връзка е независима от стандартните сърдечносъдови рискови фактори като тютюнопушене, хипертония, липиден профил, гликемичен контрол, давност на диабета и протеинурия. За 18 години проследяване, 67.5% от мъжете и 67.9% от жените са починали, най-често поради ССЗ, последвано от КСБ. Честотата на смъртните случаи при мъжете са 32, 32 и 65 на 1000 пациент-години съответно в групите без ретинопатия, с непролиферативна и пролиферативна ретинопатия. При жените съответната честота на смъртните събития при трите категории на очни изменения е съответно 33, 51 и 98. Степените на вероятност за смъртност от всички причини, ССЗ и КСБ след изключване на влиянието на другите променливи величини са: - при мъжете 1.34, 1.30 и 1.18 съответно в групата с непролиферативна ретинопатия и 3.05, 3.32 и 2.54 в тази с пролиферативна ретинопатия - при жените - 1.61, 1.71 и 1.79 при непролиферативна ретинопатия и 2.92, 3.17 и 4.98 при случаите с пролиферативна ретинопатия Непролиферативната ретинопатия е предиктор за ССЗ при жените, но не и при мъжете. Пролиферативната ретинопатия има сходна предиктивна стойност и при двата пола, но при жените асоциация се изявява много по-рано – още през първите десет години. Връзката между ретинопатията и смъртността е независима от конвенционалните сърдечносъдови рискови фактори като семейна анамнеза за КСБ, гликемичен контрол, продължителност на диабетното състояние или протенурия. Тези данни подкрепят хипотезата за общи патогенетични процеси при микроваскуларните усложнения и атеросклеротичното ССЗ при диабет, който е различен от конвенционалните сърдечносъдови фактори. Те показват също така, че микроваскуларните процеси могат да играят важна роля за развитието на КСБ, специално при жените с диабет. (ДЯ) Използван източник: 1. Juutilainen A., Lehto S., Tapani R?nnemaa T. et al. Retinopathy predicts cardiovascular mortality in type 2 diabetic men and women. Diabetes Care 2007, 30: 292-299 http://care.diabetesjournals.org