Posaconazole при химиотерапия-индуцирана неутропения01/06/2007
Антимикотикът от групата на азолите – posaconazole* води до значимо намаляване на гъбичните инфекции при болни на химиотерапия за остра миелогенна левкемия (ОМЛ) и миелодиспластичен синдром (МДС), показаха резултатите от проучване, публикувани през януари в The New England Journal of Medicine (1). Авторите доказват превъзходството на новото средство пред fluconazole и itraconazole както и сигнификантно нарастване на общата преживяемост, въпреки по-голямата честота на нежеланите странични ефекти. Инвазивната микозна инфекция е главната причина за смърт при болни с хематологичен малигном, независимо от новите поколения медикаменти. Леталитетът от 40-50% при кандидоза или аспергилоза и за над 70% за фузариоза и зигомикоза налага въвеждането на по-ефективен представител на азолите. Заболеваемостта и смъртността при ОМЛ и МДС намаляват след лечение с itraconazole и fluconazole (използвани и при други злокачествени заболявания), като fluconazole има добър профил на безопасност, но е с ниска ефективност срещу филаментозните гъбични микроорганизми – основният етилогичен фактор на гъбична инфекция при болни с неутропения. Според мета-анализ, включващ пациенти с неутропения и хематологичен малигном, itraconazole превъзхожда fluconazole, но пероралният му прием е ограничен поради ниската толерантност към циклодекстриновата орална форма и нестабилната бионаличност на таблетната форма (2). Posaconazole е ново поколение орален азол с добра in vitro активност срещу широк спектър от фунги – candida, aspergillus, zygomycetes и fusarium. При експериментални модели е с доказана активност и срещу дрожди. В рандомизирането, мултицентрово проучване е сравнена ефективността и безопасността на posaconazole с тази на itraconazole и fluconazole за профилактика на гъбични инфекции при пациенти с пролонгирана неутропения. Болните са приемали медикаментите при всеки химиотерапевтичен курс до елиминирането на неутропенията и пълна ремисия, до появата на тежка микоза или до 12 седмици. Сравнени са честота на доказана или възможна инвазивна фунгална инфекция по време на лечение (първичен критерий за оценка) с един от трите азолови препарати. Времето за настъпването или коя да е причина за летален изход са вторичните крайни точки. 304 участника са приемали новия антимикотик, 240 fluconazole и 58 itraconazole. Регистрирана е абсолютна редукция с 6% на честотата на тежки гъбични инфекции – 2% (седем души) от лекуваните с posaconazole спрямо 8% (25 души) от получавалите другите два медикамента. Доказана е значимо по-ниска честота на аспергилозата (1% срещу 7%, р<0.001) и по-висока преживяемост за posaconazole. Профилактиката с новото лекарство е по-добра в сравнение с останалите представители на азолите, но е регистрирана и висока честота на нежелани лекарствени реакции (предимно нефатални гастроинтестинални нарушения). (ОИ) * Триазоловият антифунгален медикамент posaconazole (Noxifil на Schering-Plough) бе одобрен от FDA през септември 2006 за лечение на инфекции с Aspergillus и Candida при имунокомпрементирани пациенти. Медикаментът не е регистриран в България. Използвани източници: 1. Cornely O., Maertens J., Wisnton D. et al. Posaconazole vs. fluconazole or itraconazole prophylaxis in patients with neutropenia. NEJM 2007; 356: 348-59 http://content.nejm.org 2. Vardakas K., Michalopoulos A., Falagas M. Fluconazole versus itraconazole for antifungal prophylaxis in neutropenic patients with haematological malignancies: a meta-analysis of randomised-controlled trials. Br J Haematol 2005; 131;22-8 http://blackwell-synergy.com/toc/bjh/136/4