Новости за тромбемболичния риск при сърдечна недостатъчност01/06/2007

Нов post hoc анализ на данните от проучването SCD-HeFT (Sudden Cardiac Death in Heart Failure Trial) за първи път показа, че ниската фракция на изтласкване на лявата камера (ЛКФИ) е самостоятелен предиктор за тромбемболизъм (ТЕ) при хронична сърдечна недостатъчност и терапията с amiodarone или с имплантируем кардиовертер-дефибрилатор (ICD) намалява наполовина риска за подобни събития (1).

До момента реалната честота на ТЕ при пациентите с хронична сърдечна недостатъчност (СН) не бе ясно установена и има доста противоречия дали рискът може да бъде намален значимо с прилагането на антикоагуланти или Аspirin.

“Настоящият анализ представлява най-задълбочения публикуван до момента опит за определяне на честотата на ТЕ събития при стабилни пациенти със систолна СН с умерена тежест на симптомите, които получават утвърдената до момента медицинска терапия”, коментират Freudenberger и сътр.

Amiodarone и ICD намаляват риска за TE наполовина, а хипертонията и ниската ЛКФИ го увеличават значимо, смятат авторите на анализа.

Този извод е на базата на резултатите при 2114 от оригиналните 2521 участници в SCD-HeFT (от анализа са изключени 407 души с анамнеза за предсърдно мъждене или трептене).

ТЕ събития са регистрирани при 71 пациенти (3.4%) за среден период от 4.5 месеца проследяване, което показва, че годишната честота на TE е около 1.0%.

Участниците, получавали медицинска терапия, но не amiodarone или ICD, са имали по-висока честота на TE – около 1.7% на година, докато лекуваните с антиаритмично средство или с механично устройство са имали наполовина по-малък риск. Авторите определят този резултат като “любопитен и донякъде изненадващ”, поради което препоръчват неговата клинична релевантност да бъде потвърдена от друго проучване.

“Това е първото проучване, което установява, че ФИ е директно свързана с TE”, коментират Freudenberger и сътр.

4-годишната Kaplan Meier честота на TE е: 3.5% при пациентите с ФИ най-малко 30%, (но не и при тези с ФИ >35%); 3.6% при тези с ФИ>20% (но <30%) и 4.6% при болните с ФИ =/<20%.

При старта проучването, 28% от пациентите са взимали warfarin и 59% Аspirin, но в хода на проследяването – 42% от тези, които не са получавали антикоагулант в началото, са преминали на подобна терапия; 13% от тези, които са взимали антикоагулант, са преустановили неговия прием, и 14% са сменили текущо антитромботичното средство.

Вторият, дори още по-изненадващ факт от мултивариантния анализ, е че warfarin или Аspirin не са били свързани със значимо намаляване на риска за TE.

Проучването WARCEF (Warfarin Versus Aspirin in Reduced Cardiac Ejection Fraction)* ще потърси окончателен отговор коя терапия е оптимална за превенция на ТЕ при пациентите с хронична СН (2). (ДЯ)

* Целта на WARCEF, което е спонсорирано от американските National Institutes of Health рандомизирано двойно-сляпо проучване, е да тества хипотезата дали липсва разлика между warfarin (INR 2.5-3.0) и Аspirin (325 mg/ден) в три- до петтодишната свободна от инциденти преживяемост по отношение на композитен краен резултат, включващ смърт или инсулт (исхемичен или хеморагичен) при пациенти ФИ<35% (около 3000 души), които нямат предсърдно мъжедене или механични клапи.

Вторичните анализи ще сравнят warfarin и Аspirin по отношение на намаляването на общата смъртност, исхемичния инсулт и миокардния инфаркт, балансирано с риска за хеморагичен инсулт, при жени (и афроамериканци), както и warfarin и Аspirin ще бъдат сравнени за профилактика само на инсулта.

Използвани източници:

1. Freudenberger R., Hellkamp A., Halperin J. et al. Risk of thromboembolism in heart failure. An analysis from the Sudden Cardiac Death in Heart Failure Trial (SCD-HeFT). Circulation 2007; DOI: 10.1161/circulationaha.106.661397. Available at: http://circ.ahajournals.org

2. Pullicino P., Thompson J., Barton B. et al. Warfarin versus Aspirin in Reduced Cardiac Ejection Fraction (WARCEF): rationale, objectives and design. J Card Fail 2006; 12: 339-346