Новости за сънната апнея01/06/2007

Carvedilol потиска централната сънна апнея

Бета-блокерите могат да потискат централната сънна апнея (ЦСА, CSA)* при болни с хронична сърдечна недостатъчност (ХСН), показаха резултатите от проучване в Япония, публикувани през януари в списание Chest (1).

30% до 50% от пациентите с ХСН, дължаща се на лявокамерна дисфункция, имат централна сънна апнея, като мъжете са засегнати по-често от жените. ЦСА се свързва с допълнително повишаване на смъртността при пациентите с ХСН.

Бета-блокерите показаха в клинични проучвания, че намаляват смъртността при ХСН и разширяването на тяхното приложение при подобни пациенти може да промени честотата и прогностичното значение на ЦСА при популацията с ХСН, според Tamura и сътр.

Един от вероятните механизми, отговорен за развитието и прогресирането на ЦСА, е активацията на симпатикусовата нервна система – наблюдавана при тежка степен на ХСН и водеща до повишаване на централната чувствителност към CО2.

Хипотетично, бета-блокерите намаляват активността на симпатикусовата нервна система и поради това могат да имат благоприятно влияние върху ЦСА.

За верифициране на тази хипотеза е била проведена полисомнография при 45 пациенти с ХСН функционален клас по NYHA II-III (78% с NYHA ФК III) и лявокамерна фракция на изтласкване <50%.

При лекуваните с carvedilol (27 души) са били установени по-нисък скор на апнея-хипопнея индекс и централна апнея индекс в сравнение с пациентите, които не са получавали терапия с бета-блокер (средно 14 спрямо 33; р<0.0001 и 1.9 спрямо 11; р=0.0004).

Регистрирана е била също така отрицателна статистически достоверна зависимост между размера на апнея-хипопнея индекса (AHI) и централна апнея индекса (CAI) и използваната доза бета-блокер, като пациентите, взимали най-високи дози, са имали най-ниски стойности на двата индекса: при нито един пациент, който е приемал carvedilol 10 mg/ден или повече, не е бил установен CAI над 5.

При петима участници е била назначена терапия с carvedilol и шест месеца след нейното прилагане с контролна нощна полисомнография е било доказано значимо понижаване както на AHI (от 28.8 до 12.4, р=0.02), така и на CAI (от 9.5 до 1.3, р=0.03).

Между плазмените нива на мозъчния натриуретичен пептид и размера на CAI е била установена положителна зависимост. Липсата на прием на бета-блокер е бил самостоятелен значим предиктор за по-висок CAI. Двете групи – на лечение или без терапия с бета-блокери, не са се различавали по останалите си изходни характеристики.

Необходими са допълнителни проучвания с по-голям брой пациенти за потвърждаване на установените от тоза изследване допълнителни ползи от бета-блокери. Но, според неговите автори, при пациенти с хронична СН и централна сънна апнея, които не получават терапия с бета-блокери, е добре да се назначи подобно лечение и след това дозата да се увеличи, ако това е възможно.

При болни с хронична СН и ЦСА, които вече са на терапия с бета-блокер поради СН, увеличаването на дозата може да подобри ЦСА. Бета-блокерите намаляват дозозависимо тежестта на ЦСА при пациенти с хронична СН.

Обструктивната сънна апнея – самостоятелен рисков фактор за смърт от коронарна артериална болест?

Пациентите с обструктивна сънна апнея (OCA, OSA)* имат два пъти по-често фамилна анамнеза за преждевременна смърт от коронарна артериална болест (КАБ) в сравнение с хората без ОСА, показаха резултатите от друго проучване, публикувани в същия брой на списание Chest (2).

OSA е самостоятелен рисков фактор за заболеваемост и смъртност от КАБ, предполагат авторите, независимо, че причината за връзката между двете нарушения не е напълно установена.

Главното откритие на това проучване е, че хората с OСA имат по-често фамилна анамнеза за смърт, дължаща се на преждевременна КАБ, независимо от личната им анамнеза или от наличните традиционни сърдечносъдови рискови фактори. Подобна връзка между ОСА и КАБ е установена и описана за първи път.

Възможно е хората с OСA да имат повишен риск за КАБ поради рискови фактори, които се дължат на наследствени механизми, които все още са неизвестни.

В проучването са участвали 588 доброволци, част от които са били представители на общата популация, а другите – пациенти на Mayo Clinic Sleep Disorders Center. При всички е била проведена диагностична полисомнография и е събрана фамилна медицинска анамнеза.

При 316 души е била диагностицирана OСA. За фамилна анамнеза за КАБ са съобщили сходен брой участници с OСA или без OСA; докато фамилната анамнеза за преждевременна смърт поради КАБ е била почти два пъти по-честа в групата с OСА.

Пациентите с OСA имат 2.13 пъти по-голяма честота на фамилна анамнеза за преждевременна смърт поради КАБ след изключване на влиянието на традиционните сърдечносъдови рискови фактори (р=0.046)

Хората с OСA, независимо от статуса на коронарните им артерии или от наличните сърдечносъдови рискови фактори, имат повишен риск за преждевременна смърт, свързана с КАБ, което може да се дължи на неизвестни онаследявани фактори, които действат самостоятелно от традиционните рискови фактори за КАБ, смятат авторите. Те препоръчват на клиницистите да провеждат по-агресивна интервенция за превенция на КАБ в тази група. (ДЯ)

* И двете форми на сънна апнея представляват временно спиране на дишането, но причините за тях са различни:

Централната апнея се дефинирана като спиране на въздушния поток през устата и носа по време на сън за 10 секунди или повече, поради липсата на респираторно усилие. Причината за това е, че централната нервна система не изпраща сигнали до дихателната мускулатура поради увреждане на механизмите, които контролират дишането.

Обструктивната апнея се дефинирана като спиране на въздушния поток по време на сън за 10 секунди или повече поради стесняване или запушване на дихателните пътища в следствие на релаксация на мускулите, които подкрепят увулата и основата на езика. Тази форма е три до четири пъти по-честа от централната апнея.

Хипопнеята се дефинира като намаляване на въздушния ток през носа и устата с 50% или повече за 10 секунди или повече, водещо до редукция на кислородното насищане с най-малко 3%.

Апнея-хипопнея индексът (АХИ, AHI) представлява среден брой апнеи и хипопнеи за един час сън. За диагностичен се смята АХИ =/>5.

Централна апнея индексът и обструктивна апнея индексът са средният брой на централни или съответно на обструктивни апнеи.

Среща се и смесена (комплексна) форма на сънна апнея.

Използвани източници:

1. Tamura A., Kawano Y., Naono S. et al. Relationship between b-blocker treatment and the severity of central sleep apnea in chronic heart failure. Chest. 2007;131: 130-135 http://www.chestjournal.org

2. Gami A., Rader S., Svatikova A. et al. Familial premature coronary artery disease mortality and obstructive sleep apnea. Chest. 2007;131:118-121