Новини от Американския конгрес за изучаване на чернодробните заболявания01/06/2007
Представяме ви най-интересните доклади, посветени на приложението на пегилирания интерферон алфа-2а (pegylated interferon alfa-2a) при лечението на хепатит С, представени на годишния конгрес на Американската асоциация за изучаване на чернодробните заболявания (AASLD), проведена в Boston в края на 2006, подробности за който може да намерите на www.aasld.org. - peginterferon alfa-2a* в комбинация с високи дози ribavirin** води до 50% продължителен вирусологичен отговор при половината възрастни пациенти с хепатит С вирус (HCV) и коинфекция с HIV, показаха резултати от проучването PRESCO, представено на конгреса (1). Лечението на HCV инфекцията е приоритетно, тъй като тя засяга около 30% от всички HIV позитивни пациенти. Това води до по-бърза прогресия до тежко чернодробно увреждане и по-трудно повлияване от терапията. Изследването е проспективно, многоцентрово, сравнително и включва 389 души с коинфекция, на които са прилагани високи дози ribavirin (1000-1200 mg дневно) и дългосрочна терапия с peginterferon alfa-2a (180 mcg седмично). Пациентите с HCV генотип 1 и 4 (61%) са лекувани за период от 48 или 72 седмици, а тези с генотип 2 и 3 (39%) - за 24 или 48 седмици. При болните, които не са имали ранен вирусологичен отговор, лечението е прекратено на 12-24 седмица. 67% от пациентите са имали високи изходни нива на HCV РНК, индициращи висок вирусен товар. Резултатите показват, че продължителен вирусологичен отговор е постигнат при 50% от изследваните, като успехът от терапията е бил по-значим при HCV генотипи 2 или 3, отколкото при генотипи 1 или 4 (71% срещу 35%, р<0.0001). Не са отчетени сигнификантни разлики по отношение на продължителния вирусологичен отговор, при сравнение на краткосрочното и дългосрочното лечение, което показва, че ефектът на терапията се е дължал предимно на високите дози ribavirin. - високите фиксирани дози peginterferon alfa-2a плюс ribavirin подобряват крайния изход при трудни за лечение пациенти с HCV и генотип тип 1, висок вирусен товар и висока телесна маса, показаха резултати от проучване, проведено в University of North Carolina. Използването на фиксирани дози peginterferon alfa-2a (270 mcg седмично) и ribavirin (1600 mg дневно) повишава честотата на продължителен вирусологичен отговор с 19%, в сравнение със стандартната дозировка на двата медикамента (47% срещу 28%) в тази група пациенти. Приложена е терапия с peginterferon alfa-2a в стандартна фиксирана доза (180 mcg седмично) или висока фиксирана доза (270 mcg седмично), в комбинация с ribavirin (1200 mg дневно или 1600 mg дневно) за период от 48 седмици. Проучването е рандомизирано, двойно-сляпо и включва 188 пациенти, рискови за трудно повлияване от терапията – предхождаща нелекувана генотип 1 хронична HCV инфекция, нива на HCV РНК >800 000 IU/ml, телесно тегло >85 kg. Резултатите показват, че подобрението във вирусологичния отговор се дължи повече на намалената честота на рецидиви, отколкото на комбинираните по-високи дозиривки на медикаментите, подчертават авторите. Комбинираната терапия с високи дози, освен че е довела до повишен вирусологичен отговор в сравнение със стандартното лечение, е била свързана и с по-висока честота на неблагоприятни странични ефекти (12% срещу 9% съответно). Данните от това пилотно изследване ще послужат за основа на бъдещото голямо международно рандомизирано проучване (PROGRESS). - peginterferon alfa-2a в комбинация с ribavirin води до продължителен вирусологичен отговор при 60% от пациентите с 1b генотип и висок вирусен товар, показаха резултати от фаза 3 клинично проучване, представено на конгреса. Въз основа на тези данни, японската лекарствена агенция (MHLW) одобри комбинираната терапия за приложение при болни с хепатит С (3). Два милиона са инфектираните с хроничeн хепатит С в Япония, повечето от които прогресират до тежко чернодробно увреждане. Най-честите генотипи сред японските пациенти са 1b, 2a и 2b. Около 70% от болните с хроничен хепатит С са инфектирани с генотип 1b, който се повлиява трудно от терапията. Изследването е проведено при 300 трудни за лечение пациенти с HCV (200 нелекувани болни с генотип 1b и 100 – след терапия с конвенционален interferon, които не са постигнали продължителен вирусологичен отговор). Продължителен вирусологичен отговор е постигнат при около 60% от пациентите без предходна терапия, които са били с генотип 1b и висок вирусен товар (>100 000 IU/ml). Комбинираната терапия с peginterferon alfa-2a и ribavirin е довела до отговор при 52% от пациентите в групата, неповлияла се от конвенционален interferon. (ИТ) * peginterferon alfa-2a е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Pegasys на Roche ** ribavirin е регистриран в България с търговското име Copegus на Roche За допълнителна информация: Медицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) Хепатити – профилактика и лечение. MD 2006, Брой 6 (юли) Комбинираната терапия с peginterferon и ribavirin - ефективна при хроничен хепатит С при деца. MD 2006, Брой 5 (юни) Пегилиран интерферон при пациенти с HIV и HCV ко-инфекция. MD 2005, Брой 1 (февруари) Използвани източници: 1. The PRESCO Trial: Impact of higher ribavirin doses and longer duration of therapy with peginterferon alfa-2a plus ribavirin in HIV-infected patients with chronic hepatitis C 2. Improved sustained virological response (SVR) rates with higher, fixed doses of peginterferon alfa-2a (40KD) (Pegasys) plus ribavirin (Copegus) in patients with ‘difficult-to-cure’ characteristics 3. Copegus approved in Japan as combination therapy with Pegasys for patients with chronic hepatitis C