Интерлевкин-1 рецепторен антагонист е ефективен при диабет тип 201/06/2007
Блокирането на интерлевкин 1 секрецията с anakinra (рекомбинантен човешки интерлевкин-1 рецепторен антагонист) подобрява гликемията, бета-клетъчната секреторна функция и намалява маркерите за системно възпаление при пациенти с диабет тип 2, показаха резултатите от проучване, публикувани през април в The New England Journal of Medicine (1). Експресията на интерлевкин-1 рецепторния антагонист е намалена в панкреасните острови при диабет тип 2 и високите глюкозни концентрации индуцират продукцията на проинфламаторния цитокин интерлевкин-1 бета в човешките панкреасни бета-клетки, което води до нарушение в инсулиновата секреция, намалена клетъчна пролиферация, функционални увреждания и увеличена апоптоза, е работната хипотеза на авторите на проучването. В двойно-сляпото проучване са включени 70 пациенти с диабет тип 2, рандомизирани на терапия с anakinra 100 mg/ден (34 души), прилаган подкожно еднократно дневно за период от 13 седмици, или на плацебо (36 души). В началото и на 13 седмица е проведен тест с орално обременяване с глюкоза, последван от интравенозен болус на 0.3 g/kg глюкоза, 0.5 g глюкагон и 5 g аргинин. Допълнително, при 35 пациенти е извършено изследване с хиперинсулинемичен-еугликемичен клапм. Първичните крайни точки са промени в стойностите на гликирания хемоглобин, а вторичните - промени в бета-клетъчната функция, инсулиновата чувствителност и инфламаторните маркери. В края на 13-ата седмица, гликираният хемоглобин в терапевтичната група е по-нисък с 0.46% (р=0.03). Намалено е съотношението проинсулин/инсулин (р=0.05), както и нивата на интерлевкин-6 (р<0.001) и на С-реактивния протеин (р=0.002), докато секрецията на С-пептида е увеличена (p=0.05). Инсулиновата резистентност, инсулин-регулираната генна експресия в скелетната мускулатура, серумните нива на адипокин и индексът на телесната маса са еднакви в двете групи. Симптоматична хипогликемия не е регистрирана, както и приложението на anakinra не е било свързано със сериозни странични действия. (ОИ) Използван източник: 1. Larsen C., Faulenbach M., Vaag A. et al. Interleukin-1–receptor antagonist in type 2 diabetes mellitus. The New England Journal of Medicine, Април 2007, 356:1517-1526 http://content.nejm.org