Инхибиторите на протонната помпа намаляват кървенето при пептични язви01/06/2007
Инхибиторите на протонната помпа* (PPI) намаляват честотата на повторно кървене от пептични язви, необходимостта от хирургично или ендоскопско хемостазно лечение, като в същото време подобряват и преживяемостта при пациенти с активно кървене или с видим некървящ съд, показаха резултати от мета-анализ, публикуван през март в списание Mayo Clinic Proceedings (1). Целта на изследването е да се оцени ефикасността на PPI при лечението на кървенето в резултат на пептични язви. В Cochrane мета-анализа са включени 24 рандомизирани клинични проучвания с 4373 пациенти, които сравняват терапията с перорален или интравенозен PPI с плацебо или с Н2-рецепторен антагонист при болни с кървене от пептична язва. Първична крайна точка на проучването е смъртността, отчетена на 30 ден. Вторични крайни точки са: честота на повторно кървене, необходимост от оперативно лечение и от допълнително ендоскопско изследване. По отношение на общата смъртност, не са регистрирани значителни разлики между групите, но приложението на високи дози PPI в комбинация с ендоскопия е довело до сигнификантно подобрение на преживяемостта при високорискови пациенти. Смъртността е била по-ниска и при пациенти с активно кървене и некървящ видим съд (OR=0.53). Приложението на PPI е било свързано със значимо намаление на честотата на повторно кървене (OR=0.49, необходим брой лекувани пациенти 13), както и на нуждата от хирургично лечение (OR=0.61, необходим брой лекувани пациенти 34) или от повторна ендоскопия (OR=0.32, необходим брой лекувани пациенти 10). Липсват достатъчно данни, които да позволят сравнението на интравенозното с пероралното приложение на PPI, както и сравнението на различни интравенозни дозировки. Пероралната терапия с PPI е подходяща при пациенти с малки епизоди на кървене и с липса на значими ендоскопски находки, и трябва да се започне веднага щом е възможно при пациенти с доказано кървене от пептична язва, е препоръката на авторите. (ИТ) esomeprasole е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Nexium (на Astra Zeneca) omeprasole e регистриран в България с търговското име Helicid (на Zentiva), Losec (на Astra Zeneca), Sopral (на Софарма), Ultop (на KRKA) lanzoprazole е регистриран в България с търговското име Lanzul (на KRKA) pantoprazole е регистриран в България с търговското име Controloc (на Altana Pharma) rabeprazole е регистриран в България с търговското име Pariet (на Boots) За допълнителна информация: В Медицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) може да намерите 15 публикации, свързани с приложението на инхибитори на протонната помпа Използван източник: 1. Leontardis G., Sharma V., Howden C. Proton pump inhibitor therapy for peptic ulcer bleeding: Cochrane collaboration meta-analysis of randomized controlled trials. Mayo Clin Proc 2007; 82: 286-296 www.mayoclinicproceedings.com