Фотодинамична терапия при белодробен карцином01/06/2007

Бронхоскопската фотодинамична терапия (PDT) при ранен централен белодробен карцином (early central lung cancer – ECLC) може да увеличи дългосрочната преживяемост при болни, които са неподходящи за хирургично лечение, показаха резултатите от проспективно проучване, публикувани през май в списание Thorax (1).

PDT е терапия на първи избор при подобни пациенти, като автофлуоресцентната бронхоскопия е ценно допълнително изследване за идентифициране на лезиите и точната им илюминация, смятат авторите.

Методът използва фоточувствително химично вещество (фотосенситайзер), което се активира от светлина със специфична дължина на вълната. В среда с кислород, взаимодействието на фотосенситайзера със светлината генерира кислородни радикали и токсини, водещи до тъканна некроза.

Приложението му при белодробен карцином е чрез бронхоскопия на два етапа:

1. Тъканно очувствяване (сенсибилизация): веществото се инжектира интравенозно, след което се изчаква определено време за постигане на висока тъканна концентрация в прицелните зони (eндобронхиалните лезии), която е по-висока отколкото в околната здрава тъкан

2. Илюминация: пресензитираното малигнено образувание е бронхоскопски експозирано на лазер с определена дължина на вълната, съвпадаща с абсорбционна бленда в медикамента. Това отключва фотодинамична реакция и некротичен процес в тумора

Ранният централен белодробен карцином в настоящото проучване се определя като малигнен тумор, който е асоцииран с бронхиалната стена и лумен, с възможност за цито- и хистологичен анализ, неподходящ за лъчетерапия, без медиастинална лимфаденопатия и далечни метастази.

Пациент с тъкъв ECLC е подходящ за хирургична резекция, с очаквана преживяемост над пет години при до 80% от случаите, в зависимост от размера на тумора. Въпреки това, при болни с нарушен дихателен капацитет, паренхим-запазващата бронхопластична манипулация предотвратява загубата на белодробна тъкан (2).

Стандартната резекция може да влоши качеството на живот, като лъчетерапията и химиотерапията не са уместни за такива добре локализирани образувания (съпроводени от странични ефекти и компрометиране на белодробната функция).

Въведената през 70-те години на миналия век фотодинамична терапия и ендобронхиалните методи през последните години (бронхоскопската апликация на Nd:YAG лазер, електрокаутеризация, аргон коагулация, криотерапия и брахитерапия) създадодоха нови възможности за лечение.

При всички участници в настоящото проучване (21 души) е извършена конвенционална, а при 12 е проведена и автофлуоресцентна бронхоскопия.

Индикации за бронхоскопска PDT са рекурентна/метахронна ендобронхиална лезия с предишен опит за лечение при 10 болни (11 лезии), противопоказание за хирургична намеса при кардиопулмонално компрометирани 8 пациента (9 лезии) и отказ от операция за трима болни. Проведена е интравенозна апликация на Photofin 2 mg/kg с последваща бронхоскопска илюминация след 24-48 часа.

Извършени са 29 терапевтични процедури при 21 болни, като постпроцедурната или 30-дневна смъртност е нулева. Един болен е бил с лека фоточувствителност на кожата. Преживяемост от 12 до 82 месеца е регистрирана при 15 болни, с шест летални изхода (трети до 103 месец – 39.3%), като половината от тях не са свързани с основното заболяване.

Новите ендобронхиални методи тепърва могат да бъдат усъвършенствани, което да намали още повече смърността при неподходящи за оперативна резекция случаи. По-ниските разходи при процедурата също са силен аргумент за прилагането й. (ОИ)

Допълнителна информация:

http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Therapy/photodynamic

Изпозлвани източници:

1. Moghissi К., Dixon К., Thorpe J. et al. Photodynamic therapy (PDT) in early central lung cancer: a treatment option for patients ineligible for surgical resection Thorax 2007;62:391-395 http://thorax.bmj.com/cgi/content/full/62/5/391

2. Mathur P., Edell E., Sutedja T. et al. Treatment of early stage non small cell lung cancer. Chest 2003;123:176–80S http://www.chestjournal.org