Диабет тип 2 увеличава риска за болестта на Parkinson01/06/2007
Пациентите с диабет тип 2 са изложени на почти два пъти по-голям риск за развитие на болестта на Parkinson (PD), като вероятността нараства с давността на ендокринологичното нарушение, показаха резултатите от голямо проспективно проучване на д-р Gang Hu и сътр. от National Public Health Institute в Хелзинки, публикувани през април в списание Diabetes Care (1). “Въпреки че връзката между диабет тип 2 и PD не е така силно изразена както при исхемичната болест на сърцето (ИБС) и мозъчносъдовата болест (МСБ), нашето откритие е клинично значимо,” коментират изследователите. В проспективното, популационно-базирано проучване са включени 51 552 жени и мъже от Финландия на възраст между 25 и 74 години, които са били проследени за период от 18 години. Нито един от участниците не е бил с анамнеза за PD, но 591 мъже и 507 жени са били с данни за диабет при започване на проекта. В сравнение със здравите индивиди, диабетиците са били по-възрастни, имали са по-висок индекс на телесна маса (BMI), повишени стойности на систолното артериално налягане, по-рядко са злоупотребявали с алкохол и цигари, водели са предимно заседнал живот. В края на изследването, PD е диагностициран при 324 мъже и 309 жени. Средната възраст при изява на неврологичното заболяване е била 64.3 години при мъжете и 65.8 години при жените. Доказано е, че фактори като BMI, систолно артериално налягане, ниво на холестерола, образование, двигателна активност, пушене, консумация на алкохол, кафе и чай, не повлияват значимо установения риск за развитие на PD при участниците. Възможни са няколко обяснения за връзката между PD и диабета, въпреки че точните механизми не са напълно установени. Според данните от няколко експериментални изпитвания при животински модели, инсулинът повлиява регулацията на допаминергичната активност в ЦНС. От друга страна, двете заболявания имат няколко общи рискови фактори. По отношение на влиянието на фактори като тютюнопушене, прием на кафе и алкохол, PD и диабетът се различават помежду си. Докато тютюнопушенето увеличава значително риска за появата на диабет тип 2, няколко проучвания при паркинсоници доказват, че пушенето може да има известен протективен ефект при PD. Кофеинът също намалява риска за развитие на PD. Проектът Health Professionals Follow-up Study установи, че повишената двигателна активност намалява вероятността за отключването на PD при мъжете, но подобна асоциация не е установен за женската популация, според данните на Nurses’ Health Study. Анализът на резултатите от двете изследвания показва, че консумацията на бира намалява честотата на PD с 30% в сравнение с индивидите, които не пият. Д-р Hu подчертава, че тъй като PD засяга предимно възрастни пациенти, възможно е рисковите фактори като нарушената инсулинова регулация да изискват по-продължително време за въздействие върху допаминергичната система. (КД) Използван източник: 1. Hu G., Jousilahti P. et al. Type 2 diabetes and the risk of Parkinson’s disease. Diabetes care 2007; 30: 842-847 http://care.diabetesjournals.org