Bosentan – ефективен при пулмонална хипертония вследствие на болест на съединителната тъкан01/06/2007
Краткосрочното лечение с bosentan като първа линия терапия на пациенти с пулмонална артериална хипертония (ПАХ), вследствие на болести на съединителната тъкан, е по-благоприятно от плацебо, а дългосрочното прилагане на медикамента (със или без добавянето на epoprostenol) може да подобри крайните резултати при тези болни, показаха данните от подгрупов анализ, публикувани в списание Annals of Rheumatic Diseases (1). Авторите са сумирали опита от две пилотни изследвания на 66 пациенти, получавали терапия с двойния ендотелин-1 рецепторен антагонист. Болните са били с потвърдена диагноза ПАХ, вследствие на съединително-тъканна болест (главно системна склероза и системен лупус еритематозус). Тежестта на ПАХ* е била функционален клас III или IV, според критериите на СЗО (умора при минимални физически усилия или покой). Изходната дистанция при шестминутно ходене е между 100 и 500 m. Обединеният анализ на резултатите показва, че 44 от лекуваните с bosentan болни са били в стабилно състояние след 6-минутно ходене (+19.5 m), докато приемът на плацебо не е довел до подобряване на показателите на теста (–2.6 m). След приключване на началната, плацебо-контролирана фаза, 64 пациенти са продължили да взимат bosentan на отворен принцип в последвалото удължено проучване. Средната експозиция на bosentan е била 1.6 (+/-0.9) години, а продължителността на проследяването - 1.8 (+/-0.8) години. Осем души (16% от участниците) са получавали epoprostenol като допълнителна терапия, а седем (14%) - вместо bosentan, приложението на което е било преустановено. От лекуваните с bosentan, 85.9% са били живи след една година и 73.4% - след две години. Ендотелин-1 играе централна роля в патогенезата на болестите на съединителната тъкан като системна склероза, водеща до вазоконстрикция, фиброза, хипертрофия и възпалителни промени. ПАХ е често усложнение на това заболяване, което нарушава качеството на живот и се свързва с изключително неблагоприятна прогноза (40-55% от пациентите умират за две години). Антагонистът на двата вида рецептори на ендотелина (А и В) - bosentan подобрява функционалния капацитет и белодробната хемодинамика при болните с ПАХ – първична или вследствие на съединително-тъканна болест (2). Установено е, че при системна склероза в белодробната тъкан има свръхекспресия на В-рецепторите, което води до усилване на пролиферативното и проинфламаторното действие на ендотелина (3). На долната таблица са посочени одобрените от FDA медикаменти за лечение на ПАХ вследствие на системна склероза (4). В лекарствените упътвания на тези медикаменти е посочено, че те имат благоприятен ефект за подобряване на физическия капацитет и белодробната хемодинамика при пациенти с ПАХ и склеродермия, като това твърдение е доказано в клинични контролирани проучвания. Не е установено обаче дали трите лекарства могат да удължават преживяемостта при тази група пациенти. Не е ясно също така и доколко прилагането им в ранните фази на заболяването може да намали структурните съдови лезии. ПАХ е тежка прогресираща васкулопатия, свързана с десностранна сърдечна недостатъчност и висока смъртност. Значима част от пациентите развиват състоянието вторично при съединително-тъканна болест – приблизително 10-15% от болните със системна склероза и 6-14% от тези със системен лупус еритематозус. Независимо от етиологията, ПАХ се характеризира с промени в малките белодробни артериоли, интимална фиброза, хипертрофия на tunica media, адвентициална пролиферация, in situ тромбоза и фибриноидна некроза - всичките водещи до повишаване на белодробното съдово съпротивление. (ОИ) * Пациентите са били със средно пулмонално артериално налягане >25mmHg и пулмонално капилярно съпротивление <15 mmHg, измерено чрез дясна сърдечна катетеризация. Използвани източници: 1. Denton C., Humbert M., Rubin L. et al. Bosentan treatment for pulmonary arterial hypertension related to connective tissue disease: a subgroup analysis of the pivotal clinical trials and their open-label extensions. Ann Rheum Dis 2006; 65: 1336-1340 http://ard.bmj.com 2. Sitbon O., Badesch D., Channick R. et al. Effects of the dual endothelin receptor antagonist bosentan in patients with pulmonary arterial hypertension: A 1-year follow-up study Chest 2003; 124:247-254 www.chestjournal.org 3. Abraham DJ, Vancheeswaran R, Dashwood MR et al: Increased levels of endothelin-1 and differential endothelin Type a and B receptor expression in scleroderma-associated fibrotic lung disease. Amer J Pathol 1997; 151: 831-841 4. www.rheumatology.org/publications/hotline/0702pahfinal.asp