Avastin с нова индикация при рак на гърдата01/06/2007
Avastin* (bevacizumab) на Roche и Genentech бе одобрен през март от Европейската комисия (ЕК) като първа линия терапия при метастазирал рак на гърдата. Медикаментът ще се прилага в комбинация със стандартна химиотерапия с paclitaxel (1). Всяка година по света се регистрират повече от един милион нови случая на рак на гърдата. Метастазиралият рак на гърдата е най-честата причина за фатален изход от злокачествено заболяване при жени на възраст над 55 години. Avastin е първият и единствен инхибитор на ангиогенезата, който подобрява значително преживяемостта и периода без прогресия на заболяването при пациенти с рак на дебелото черво, белите дробове, гърдата и бъбреците. Положителното становище на ЕК е базирано на резултати от успешно завършилo фаза 3 клинично проучванe E2100, които показаха, че комбинация от bevacizumab и paclitaxel удължава двукратно преживяемостта, в сравнение с монотерапията с paclitaxel при тази група пациентки. E2100 е рандомизирано, контролирано, многоцентрово изследване, което сравнява ефектите от комбинирането на bevacizumab/paclitaxel с paclitaxel като първа линия терапия при 722 болни с локално рецидивирал или метастазирал рак на гърдата. Bevacizumab 10 mg/kg на всеки две седмици, в комбинация с paclitaxel, удължава двукратно периода без прогресия на заболяването - 13.3 месеца срещу 6.7 месеца при монотерапия с paclitaxel. Avastin е довел до намаление с 52% на риска за прогресия на заболяването и за фатален изход. Като цяло терапията е била толерирана добре без значими странични ефекти. В момента се провеждат допълнителни фаза 3 клинични проучвания, които изследват bevacizumab като първа линия терапия при пациентки с метастазирал рак на гърдата в комбинация с docetaxel (AVADO) и Xeloda (RIBBON-1). Медикаментът се изследва и като комбинирана терапия с docetaxel и Herceptin при HER-2 позитивен рак на гърдата. Avastin е първият инхибитор на ангиогенезата, който намалява развитието на кръвоносни съдове в туморната тъкан чрез блокиране на ключовия медиатор съдов ендотелен растежен фактор (VEGF). По този начин се ограничава туморният растеж и развитието на метастази. В Европа Avastin е одобрен през 2005 като първа линия терапия при метастазирал колоректален карцином, а в момента тече процедура за подобна регистрация и при недребноклетъчен карцином на белите дробове. Avastin е включен в голяма изследователска програма на Roche и Genentech, обхващаща повече от 40 000 пациенти, която проучва ефектите на медикамента при различни злокачествени заболявания (рак на дебелото черво, гърдата, белите дробове, панкреаса, простата и яйчниците). (ИТ) *Avastin (bevacizumab) на Roche и Genentech е регистриран в България (www.bda.bg) Използван източник: 1. Avastin approved in Europe for first line treatment of women with metastatic breast cancer www.pipelinereview.com