Atorvastatin – новини от конгреса на Американската колегия по кардиология01/06/2007

Представяме ви резултати от най-новите клинични проучвания за приложението на atorvastatin*, представени на годишния конгрес на Американската колегия по кардиология, проведен през март в New Orleans, подробности за който може да научите на http://www.acc.org.

Atorvastatin спира прогресията на атеросклерозата

Atorvastatin във високи дози спира прогресията на атеросклерозата при пациенти с коронарна болест или фамилна хиперхолестеролемия (ФХ), показаха обобщените резултати от три диагностично образни проучвания.

„Представените нови данни подкрепят установените в предходни публикации изводи, че високите дози atorvastatin оказват положително влияние върху развитието на атеросклерозата, особено при високорискови пациенти с фамилна хиперхолестеролемия, което е доказано с образни методи”, заяви проф. John Kastelein от Academic Medical Center в Amsterdam и водещ автор на два от докладите.

В изследванията ILLUSTRATE и RADIANCE 1, болните са приемали atorvastatin в средна дозировка 23 mg и 56 mg. Анализът на резултатите сочи регресия на атеросклеротичните плаки в най-засегнатите части на коронарната артерия (ILLUSTRATE). За сравнение, при пациентите, които са приемали ниски дози (средно 13 mg дневно) от медикамента, е регистрирана прогресия на атеросклерозата (RADIANCE 2).

Аtorvastatin е единственият статин, чиито ефекти са изследвани подробно с образна диагностика. Приемът на медикамента в дозировка от 80 mg дневно при високорискови пациенти, води до регресия на каротидната атеросклероза, в сравнение с други статини, сочат изводите от проучванията ASAP и ARBITER.

Аtorvastatin не само забавя прогресията на атеросклеротичните плаки, но и намалява техния обем в сравнение с pravastatin, което е доказано с интравазален ултразвук (IVUS).

Трите проучвания са с продължителност две години, включват повече от 2800 пациенти и имат за цел да оценят ефектите от комбинираната терапия torcetrapib/ atorvastatin в сравнение с монотерпия с atorvastatin върху прогресията на атеросклерозата, измерена с коронарен интравазален ултразвук (IVUS) или каротиден В-модален ултразвук.

IVUS е сравнително нов, триизмерен метод за образна диагностика, който дава информация за обема на атеросклеротичната плака при напречен срез и по дължина на коронарната артерия. Каротидният ултразвук измерва дебелината между вътрешните и средните слоеве на каротидната артерия.

В началото на изследванията, всички пациенти са лекувани с atorvastatin в повишаващи дози до постигане на прицелните стойности на LDL-C, след което са разделени в две групи: комбинирана терапия torcetrapib/atorvastatin или монотерапия с atorvastatin за период от две години.

– ILLUSTRATE показва, че при пациенти с коронарна болест, които приемат atorvastatin, се наблюдава спиране на атеросклеротичния процес. Изследваните (n=446) са получавали средна доза от статина 23 mg дневно. След периода на лечение не се установява сигнификантна разлика в обема на атеросклеротичните плаки (0.19%), като в същото време се наблюдава значимо намаление в обема на плаките в най-засегнатата част на коронарната артерия (-3.3 mm3), в сравнение с изходните измервания.

– RADIANCE 1 сочи, че при болни (n=427) с ФХ, водеща до екстремно високи стойности на LDL, atorvastatin в средна доза от 56 mg дневно спира прогресията на атеросклерозата. При изследване с каротиден ултразвук в 12 сегмента на артерията, не са регистрирани съществени разлики между дебелината на вътрешните и средните слоеве в началото и края на изследването.

– RADIANCE 2 показва, че при пациенти (n=344) с висок LDL и триглицериди, приложението на ниски дози atorvastatin (средно 13 mg дневно) не спира прогресията на атеросклерозата, измерена чрез каротиден ултразвук.

В отделен анализ на резултати от изследването SPARCL при пациенти без сърдечни заболявания, които са преживели повторен инсулт или микроинсулт, приемът на atorvastatin 80 mg дневно намалява сигнификантно (с 35%) риска за значимо сърдечносъдово усложнение (фатален изход в резултат на сърдечно заболяване, миокарден инфаркт и сърдечен арест) и с 16% риска за повторен инсулт.

„Резултатите от SPARCL са първите, които установяват предимствата на агресивната липидопонижаваща терапия при болни със скорошен инсулт или микроинсулт и особено при високорисковите групи”, заяви проф. Henrik Sillesen от University of Copenhagen.

Аtorvastatin намалява сигнификантно LDL (с 39-60%), което е свързано с подобрение при различни групи пациенти със сърдечносъдови заболявания, включително намаление на честотата на миокарден инфаркт и инсулт. При пациенти с коронарна болест, статинът се използва за намаление на риска за миокарден инфаркт, някои видове сърдечни операции, хоспитализация по повод сърдечна недостатъчност и стенокардия.

Аtorvastatin се прилага и при болни с диабет тип 2 и поне един рисков фактор за сърдечно заболяване (напр. високо кръвно налягане и тютюнопушене), или при усложнения на диабета (напр. ретинопатия и протеинурия), за намаляване на риска от инфаркт и инсулт.

Подготовката с atorvastatin подобрява крайния изход след PCI

Краткосрочната подготовка с atorvastatin 80 mg и 40 mg подобрява значително крайния изход при пациенти с остър коронарен синдром (ОКС), подложени на PCI (коронарна ангиопластика или стентиране), показаха резултати от проучването ARMYDA-ACS представено на конгреса и публикувано през март в списание Journal of the American College of Cardiology.

ОКС е животозастрашаващо състояние, което включва група от клинични симптоми, белег на остра миокардна исхемия и се проявява с миокарден инфаркт (МИ) и/или внезапна тежка стенокардия. Всяка година в САЩ се хоспитализират около 1.6 милиона пациенти с ОКС.

„Анализът на данните потвърждава, че приложението на високи дози atorvastatin преди ангиопластика или имплантиране на стент при високорискови пациенти намалява честотата на миокарден инфаркт и реваскуларизация след остър коронарен синдром. Кардиолозите трябва да включват високи дози статини преди извършването на инвазивни процедури”, заяви проф. Germano Di Sciascio, директор на Катедра по кардиология в University of Rome, Италия.

Цел на изследването е да се установи протективния ефект на atorvastatin при пациенти с ОКС, подложени на PCI.

В проучването са включени 171 болни с NSTEMI, които са получили atorvastatin 80 mg 12 часа преди интервенцията и atorvastatin 40 mg (n=86) или плацебо (n=85) непосредствено преди PCI. На всички пациенти е приложена натоварваща доза с clopidogrel 600 mg, а терапията с atorvastatin е продължена в дозировка от 40 mg дневно. Първична крайна точка на изследването е била честотата на значими сърдечни усложнения (фатален изход, МИ или спешна реваскуларизация) до 30 ден.

Резултатите показват, че краткосрочната подготовка с atorvastatin е довела до сигнификантно намаление (с 88%) на значимите усложнения (5% срещу 17% в плацебо групата) (р=0.004) до 30 ден, като това подобрение се е дължало най-вече на редуциране на риска за МИ (със 70%). Постпроцедурното повишение на CPK-MB и troponin-I също е било сигнификантно по-ниско в групата с atorvastatin (7% срещу 27%, p=0.001 и 41% срещу 58%, р=0.039, съответно).

Предхождащи резултати от ARMYDA:

– atorvastatin 40 mg дневно, започнат една седмица преди планова ангиопластика на пациенти със стабилна стенокардия, намалява сигнификантно риска за МИ, в сравнение с плацебо

– atorvastatin 40 mg дневно намалява риска за предсърдно мъждене с 61% при пациенти, подложени на аортокоронарен байпас. (ИТ)

* atorvastatin е регистриран в България с търговско име Atoris на фирма KRKA и др. http://www.bda.bg

За допълнителна информация:

В Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) може да намерите повече от 70 материал, свързани с atorvastatin