3D добутамин-стрес ехокардиография в реално време при коронарна болест на сърцето01/06/2007
Dobutamine-стрес 3D ехокардиографията в реално време (RT3DE) е значимо по-добър диагностичен метод от двуизмерната добутамин-стрес ехокардиография (2DE) за определяне на кинетиката в апикалната зона на лявата камера, показаха резултатите от проучване, публикувани през юни в списание Heart (1). RT3DE превъзхожда 2DE за оценка на кинетиката на миокарда, кръвоснабдяван от лява предна десцендентна (LAD) коронарна артерия, като времето за определяне на лявокамерния контрактилитет е значително по-кратко. Dobutamine-стрес ехокардиографията е доказан метод за оценка на функционалното състояние на миокарда и на прогнозата на пациента. С въвеждането на триизмерния образ се подобряват и резултатите от това изследване. Все още използването на RT3DE при коронарна болест на сърцето (КСБ) е ограничено и предстои да бъдат проведени още проучвания, които да сравнят диагностичната му стойност с конвенционалната 2DE. Според Matsumura и сътр., тризмерният ехокардигораф изобразява по-добре апикалните зони на лява камера (за останалите зони 3D апаратите от първо поколение нямат предимство). Авторите доказват това с провеждане на 3D изследване и последваща сцинтиграфия на миокарда, съпоставяйки два неинвазивни метода (2). В настоящото проучване са участвали 56 пациенти с КСБ, приети в третичен център за коронарна ангиография. Всички са били в синусов ритъм, с критерии за изключване на симптоми на сърдечна недостатъчност, доказан остър коронарен синдром в предходния месец, анамнеза за камерна тахикардия, умерени или тежки клапни лезии, високостепенен AV блок, кардиомиопатия или анамнеза за церебрална хеморагия през последните две години. Участниците са били изследвани с 2DE и RT3DE по време на един и същи добутамин-стрес протокол. При всички болни е проведена коронарна ангиография и лява вентрикулография, в рамките на седмица след ехокардиографското изследване без интервенционална процедура. Сигнификантна коронарна болест е диагностицирана при над 50% стеноза на един от главните епикардни коронарни съдове. Средното време за оценка на левокамерните сегменти е било 26.3 сек с RT3DE и 58.8 сек за 2DE (р<0.001). Диагностичните параметри за двуизмерния метод и 3D ехокардиографията са съответно: чувствителност 73% и 78%, специфичност 93% и 89% и точност 86% и 85%. Въпреки че разликата не е статистически значима, триизмерният метод е по-достоверен при изследване на зоните, кръвоснабдявани от LAD – чувствителност 85% срещу 78%. (ОИ). Използвани източници: 1. Aggeli C,Giannopoulos G., Misovoulos P. et al Real-time three-dimensional dobutamine stress echocardiography for coronary artery disease diagnosis: validation with coronary angiography. Heart 2007;93:672-675 www.heartjnl.com 2. Matsumura Y., Hozumi T., Arai K. et al. Non-invasive assessment of myocardial ischaemia using new real-time three dimensional dobutamine stress echocardiography: comparison with conventional two dimensional methods. Eur Heart J 2005;26:1625–32 http://eurheartj.oxfordjournals.org