Забавя ли pravastatin биологичния часовник при хората с повишен риск за коронарна сърдечна болест?01/05/2007

„Средната дължина на левкоцитните теломери е предиктор за бъдещи остри коронарни събития при мъже на средна възраст и с висок риск за сърдечносъдово заболяване и може да служи за идентифициране на пациентите, при които статините могат да постигнат най-големи ползи,” според авторите на проучването West of Scotland Primary Prevention Study (1).

Интер-индивидуалните разлики в риска за коронарна сърдечна болест (КСБ) могат да зависят от вариации в степента на биологично остаряване (2).

За да потвърдят тази хипотеза, Brouilette и сътр. са сравнили дължината на теломерите, като маркер за биологична възраст, при участниците в West of Scotland Primary Prevention Study (WOSCOPS), развили КСБ в хода на проследяването (484 души), с контроли на същата възраст, при които не е възникнала КСБ (1058 души).

Целта е била да се установи дали среднатата дължина на теломерите е свързана с вероятността за бъдеща КСБ и дали терапията със статин може да окаже ефект върху сърдечносъдовия риск, намалявайки влиянието на дължината на теломерите.

Проучването е показало, че хората с най-къса изходна средна дължина на теломерите имат значимо по-висок риск за развитието на КСБ. При случаите с повишени нива на LDL-холестерол е било назначено лечение със статин (pravastatin)* с цел да се осигури сърдечносъдова профилактика.

В групата на плацебо – при пациентите с най-къса дължина на теломерите (попадащи в най-долната третина от стойности), рискът за КСБ е бил почти два пъти по-висок (степен на вероятност, HR 1.93, р=0.0005) в сравнение с тези с най-голяма дължина (попадащи в най-горната третина от стойности) или с тези със средна дължина (HR 1.94, р=0.0006).

Обратно, при лекуваните с pravastatin, повишеният риск при пациентите с най-къси теломери, е бил чувствително намален (1.12, p=0.5755 спрямо групата със средна дължина и p=0.9380 спрямо тези с най-голяма дължина).

Теломерите – TTAGGG многократни ДНК повторения в края на хромозомите, се смятат за вътрешен биологичен часовник на живите организми (бозайници), тъй като тяхната дължина се намалява с всяко делене на клетките. Скъсяването е от порядъка на 50 bp на година (с 9%, според данните от WOSCOPS).

Дължината на теломерите е специфичен маркер за възрастта на даден човек, тъй като определя доколко клетките са способни да се делят в бъдеще. При раждането, теломерите в човешките кръвни клетки съдържат около 10 000-20 000 неклуотида (2).

Напредналата възраст е важен самостоятелен предиктор за развитието на сърдечносъдово заболяване, тъй като късите теломери на левкоцитите излагат даден човек на допълнителен и значително повишен риск за смъртност от сърдечносъдови и инфекциозни усложнения.

Между дължината на теломерите на левкоцитите и риска за развитие на КСБ има силна зависимост, показаха изследванията на кръвни проби, взети от над 1500 мъже, включени в WOSCOPS.

При участниците с най-къса изходна, адаптирана за съответната възраст, дължина на теломерите е установена два пъти по-висока степен на вероятност за КСБ за период от пет години.

Намалената дължина на теломерите се свързва с повишен риск за ССЗ посредством различни механизми:

– на ниво левкоцити – увеличена продукция на инфламаторни цитокини

– на ниво стволови клетки – намалена регенеративна функция на съдовата стена

– на ниво циркулиращи ендотелни прогениторни клетки – ускорена прогресия на атеросклерозата

Пушачите и хората със затлъстяване имат по-къси теломери в сравнение с контроли на същата възраст. Смята се, че процесът на остаряване е и генетично програмиран при всеки жив организъм.

Статините вероятно могат да предпазват теломерите на ендотелните прогениторни клетки от стрес-индуцирано увреждане и ерозия поради увеличена експресия на протеина TRF2 (telomere repeat-binding factor, свързващ теломерните последователности фактор). Резултатите от WOSCOPS посочиха трикратно увеличаване на TRF2 при лекуваните с pravastatin пациенти.

Статините показаха също така, че мобилизират освобождаването на ендотелни прогениторни клетки от костния мозък, а наскоро бе установено, че тези клетки участват във възстановителните процеси в съдовата стена. (ДЯ)

* pravastatin e регистриран в България като Lipostat на BMS и Pravastatin на Софарма

Използвани източници:

1. Brouilette S., Moore J., McMahon A. et al. for the West of Scotland Primary Prevention Study. Telomere length, risk of coronary heart disease, and statin treatment in the West of Scotland Primary Prevention Study: a nested case-control study. Lancet 2007, 369: 107-114 http://www.thelancet.com

2. Spyridopoulos I., Dimmeler S. Can telomere length predict cardiovascular risk? Lancet 2007, 369: 81-82