Внимателно приложение на гадолиний-съдържащи контрастни вещества01/05/2007

Състоянието нефрогенна системна фиброза (nephrogenic systemic fibrosis – NSF, НСФ), което се наблюдава само при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, е свързано с прилагането на gadolinium, съставка на контрастното вещество gadodiamide (Omniscan)*, което се използва при магнитно резонансно изобразяване (MRI), показаха резултатите от проучване, публикувани през март в Clinical Journal of the American Society of Nephrology (1).

В придружаваща статия в същия брой на списанието се посочват специфичните групи от пациенти, при които трябва да се избягва експозиция на гадолиний, поне докато не се натрупа допълнителна информация за причинно-следствената връзка (2).

Резултатите от второ проучване, също публикувани през март в CJASN, показват чувствително подобряване на пациенти с НСФ при прилагането на интравенозен sodium thiosulfate (3).Това е важно откритие, защото започването на диализа при случаи с висок риск за развитие на „мистериозното заболяване” в рамките на два дни след употребата на гадодиамид няма предпазен ефект, показаха резултатите при 10 пациенти.

Нефрогенната системна фиброза:

– е описана за първи път през 1997, като се среща и под името нефрогенна фиброзираща дерматопатия, тъй като представлява патологично натрупване на съединителна тъкан в кожата. Състоянието понякога води до контрактури и обездвижване на ставите. Докладвани са и случаи на засягате на системните органи. Среща се и форма с прогресиращо, фулминантно развитие, което води до смъртен изход

– е наблюдавана само при пациенти с тежко бъбречно увреждане. Повечето засегнати случаи са с терминална бъбречна недостатъчност (90% са на диализа)

– среща се при 4.3 на 1000 пациенти на диализа годишно или около 2.4% от хората с напреднало бъбречно заболяване след експозицията им на гадолиний. Това означава, че от 40 изследвания, при които е използвано гадолиний-съдържащо контрастно вещество, трябва да се очаква един пациент да развие НСФ в популацията с ХБН

Няма риск за НСФ, ако се провежда MRI без използването на гадолиний. До момента не са докладвани случаи на усложнението при пациенти с интактни бъбреци и нормална бъбречна функция.

Предполага се, че вероятността за развитие на НСФ е дозозависима – честотата нараства при повтаряща се експозиция на гадолиний поради неколкократни приложения.

Механизмът за появата на усложнението е неуточнен, но се смята, че отлагането на свободни гадолиниеви йони в тъканите и органите може да индуцира фиброза. Пациентите с ХБН са изложени на по-голям риск поради забавения клирънс на контрастното вещество и многократно увеличеното му време на полуживот.

При хора с напреднало бъбречно увреждане (степен на гломерулна филтрация <30 ml/mim/1.73 m2) да не се употребява гадодиамид, препоръчва Европейската група за лекарствена безопасност към Комитета за лекарствени продукти в хуманната медицина (CHMP)**. Приложението на други гадолиний-съдържащи контрастни вещества за магнитно-резонансна образна диагностика при пациенти с тежко бъбречно увреждане (степен на гломерулна филтрация <30 ml/mim/1.73 m2) да става след внимателно преценка.

Промяна в лекарствената характеристика на продукта Omniscan, както и допълнителна информация по темата, може да намерите на страницата на българската Изпълнителната агенция по лекарствата: http://bda.bg/web_bul/news/omniscan_idr_2.pdf

* В България са разрешени следните гадолиний-съдържащи контрастни вещества: Omniscan (gadodiamide), Magnevist (gadopentetic acid), Gadovist (gadobutrol), Primovist (gadoxetic acid) и разрешения по централизирана процедура в ЕС Vasovist (gadofosveset).

** Неподходящи за експозиция на гадодиамид са и пациентите с предстояща или с извършена чернодробна трансплантация. Неговото прилагане да се обмисля внимателно при деца под една година

Използвани източници:

1. Deo A., Fogel M., Cowper S. Nephrogenic systemic fibrosis: a population study examining the relationship of disease development to gadolinium exposure. Clin J Am Soc Nephrol 2007, 2:264-267 http://www.cjasn.org

2. Perazella M. Nephrogenic systemic fibrosis, kidney disease and gadolinium: is there a link? Clin J Am Soc Nephrol. 2007, 2:200-202

3. Yerram P., Saab G., Karuparthi P. et al. Nephrogenic systemic fibrosis: A mysterious disease in renal failure patients: role of gadolinium-based contrast media in causation and the beneficial fffect of intravenous sodium thiosulfate. Clin J Am Soc Nephrol. 2007, 2:258-263