Централното затлъстяване увеличава риска за микроалбуминурия при диабет 1 тип01/05/2007

Централното затлъстяване (увеличена обиколка на талията) е независим рисков фактор за появата на микроалбуминурия при диабет 1 тип, показаха резултатите от проучване, публикувани през януари в Journal of American Society of Nephrology (1).

В обсервационното изследване EDIC (Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications)* са участвали 1279 пациенти с диабет тип 1. В края на проследяването от средно 5.8 години, 8.4% (93 от 1105 души) с нормална изходна албуминова екскреция са развили микроалбуминурия.

След изключване на влиянието на променливи величини като възраст, пол, продължителност на диабета и нива на гликиран хемоглобин, е било установено, че честотата на микроалбуминурията нараства с всяко увеличаване на обиколката на талията с 10 cm (степен на вероятност – HR 1.34). Допълнителното изключване на влиянието на артериалното налягане и серумните липиди е оказало умерено влияние върху тази зависимост (HR 1.23).

При жените по-голямата обиколка на талията е била свързана с по-висок риск за микроалбуминурия отколкото при мъжете (HR 1.65 спрямо съответно 1.23).

Увеличаването на теглото и централното затлъстяване се асоциират с инсулинова резистентност, хипертония и дислипидемия при диабет. Тези метаболитни нарушения са рискови фактори за бъбречно увреждане в общото население, но до момента доказателствата за връзка между централното затлъстяване и бъбречното заболяване при диабет тип 1 бяха ограничени.

Поради това, авторите на EDIC са си поставили за цел да изследват дали по-голямата обиколка на талията влияе отрицателно върху микроалбуминурията и креатининовия клирънс.

Креатининовият клирънс се е понижил със средно 0.34 ml/min/1.73 m2 на година по време на осемгодишното наблюдение. Напредналата възраст, конвенционалното инсулиново лечение, тютюнопушенето, повишената уринна екскреция на албумин, но не и по-голямата обиколка на талията, са били свързани с ускорено намаляване на креатининовия клирънс при диабет 1 тип.

Обиколката на талията е предиктор на риска за развитието на микроалбуминурия при пациентите с диабет тип 1, но не и за намаляване на креатининовия клирънс, е основният извод на авторите. (ОИ)

* EDIC е продължение на интервенционното проучване DCCT (Diabetes Control and Complications Trial), което завърши през 1993 година.

В DCCT бяха включени 1441 пациенти с диабет тип 1, на възраст от 13 до 39 години в началото, които за период от десет (средно 6.5) години бяха рандомизирани на интензивна (45% от участниците) или на конвенционална инсулинова терапия, като целта бе да се провери дали стриктният гликемичен контрол може да намали честотата на диабетните усложнения.

Около 96% от участниците в DCCT се включиха в продължилото след това обсервационно проучване.

Резултатите от EDIC показаха по-висока кумулативна честота на микроалбуминурия при жените в сравнение с мъжете (10.7 спрямо 5.8%, р=0.001), както и при пациентите, получавали по време на DCCT конвенционална, в сравнение с рандомизираните на интензивна инсулинова терапия (12.8% спрямо 4.5%, р<0.001).

Използван източниu:

1. de Boer I., Sibley D., Kestenbaum B. et al. Central obesity, incident microalbuminuria, and change in creatinine clearance in the epidemiology of diabetes interventions and complications study. J Am Soc Nephrol 18: 235-243http://jasn.asnjournals.org/current.shtml