Смъртоносно трио при хронична бъбречна недостатъчност01/05/2007

Наличието на MIA синдром е предиктор за много висок риск за смърт при новопреминали на диализа пациенти, показаха резултатите от проспективно проучване в Холандия, представени по време на American Society of Nephrology (ASN) Renal Week 2006 (1).

Този патофизиологичен синдром се дефинира като комбинация от три компонента – малнутриция, инфламация (системна) и атеросклероза (сърдечносъдово заболяване) при болни с хронична бъбречна недостатъчност.

Въпреки че само 6% от пациентите имат МИА синдром при започване на лечението с диализа, смъртността при тях е 100% през следващите шест години.

Връзката между малнутрицията, възпалението и атеросклерозата при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност е описана за първи път през 1999 година от Stenvinkel и сътр.(2).

В настоящото проучване е изследвана проспективно биологичната зависимост между компонентите на MИА синдрома в кохорта от 817 души (60% мъже) с краен стадий на бъбречно увреждане, наложило да се започне диализа (при 65% хемодиализа). Кохортата е участвала в националното проучване Netherlands Cooperative Study on the Adequacy of Dialysis (NECOSAD).

В началото на проследяването, 38% от участниците не са имали нито един от трите MIA компонента, при 10% е била установена малнутриция, при 11% – инфламация (повишени нива на С-реактивен протеин =/> 10 mg/l) и при 14% – сърдечносъдово заболяване. Само 6% са имали трите компонента и 21% – комбинации от два компонента.

Всеки един от МИА компонентите е бил самостоятелен рисков фактор за повишена смъртност, но триото е било свързано с адитивно нарастване на вероятността.

От 100 пациенти без MИА синдром по време на преминаването им на диализа, седем умират една година по-късно. Наличието на един или на два компонента води до умерено повишен допълнителен риск.

Ако се сумира рискът от трите компонента, би трябвало за една година да умират около една трета от пациентите с МИА синдром (степен на вероятност, HR 3.6), но резултатите от проучването показват, че реално умират близо половината – 45 от 100 (HR 5.3).

“Биологичното взаимодействие между трите компонента е причина за 31% от смъртните случаи при пациентите с МИА синдром, смятат авторите на проучването.

Това трио, според тях, може да се използва като предиктор за много висока летална вероятност при пациентите с хронична бъбречна недостатъчност, както и за идентифициране на най-застрашените случаи сред болните, при които се започва диализа. (ДЯ)

Използвани източници:

1. de Mutsert R. Malnutrition, inflammation and cardiovascular diseases (CVD) interact and strongly predict 7-years mortality in a prospective cohort of dialysis patients. Renal Week 2006: ASN Annual Meeting: Abstract TH-FC125

2. Stenvinkel P., Heimburger O., Paultre F. et al. Strong association between malnutrition, inflammation, and atherosclerosis in chronic renal failure. Kidney Int 1999; 55:1899-1911 http://www.nature.com/ki/journal/v69/n1/index.html