Лекарствена безопасност01/05/2007

– telithromycin е с ограничени индикации за приложение, след като Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) отмени употребата му при три от четирите одобрени показания (1).

Антибиотикът трябва да се използва за лечение на бронхит, синуит и тонзилит/фарингит само при инфекции, причинени от бактериални щамове, които са с установена или подозирана резистентност към макролиди или бета-лактамни антибиотици или не могат да бъдат лекувани с макролиди или бета-лактамни антибиотици. Такова ограничение не се предвижда за придобита в обществото пневмония.

Комитетът за лекарствени продукти в хуманната медицина (СНМР) препоръча също добавяне на противопоказание за употреба на telithromycin при пациенти с myasthenia gravis и засилване на предупрежденията за преходна загуба на съзнанието и влияние върху зрението.

От януари 2006 г, след получаване на съобщения за тежки чернодробни увреждания при пациенти, употребяващи telithromycin, СНМР започна преразглеждане на данните за ефикасност и безопасност на антибиотика. В резултат на това в информацията на продукта през 2006 година бяха направени редица промени. Те включват засилване на предупрежденията за тежки чернодробни реакции и противопоказание на продукта при пациенти с анамнеза за тежки чернодробни нарушения.

През януари 2007 г. СНМР поиска от притежателя на разрешението за употреба най-новите налични данни, за да направи всестранна оценка на ползите и рисковете от лекарството при всяка от одобрените индикации. Приключвайки прегледа, на своето съвещение през март 2007, СНМР стигна до заключение, че ефикасността на антибиотика е доказана за одобрените индикации.

Все пак употребата му е свързана с по-висок риск от някои нежелани лекарствени реакции, част от които могат да бъдат сериозни. Те включват: влошаване на myasthenia gravis (което може да бъде животозастрашаващо), преходна загуба на съзнание и временни зрителни нарушения. Тежки чернодробни проблеми са съобщавани рядко, без да надвишават по честота такива съобщения при други антибиотични лекарства.

СНМР стигна до извода, че ползите от telithromycin към момента надхвърлят рисковете при лечение на бронхити, синуити и тонзилити/фарингити, ако употребата е в съгласие с актуализираната информация за продукта.

Лекарите трябва да се ръководят от официалните ръководства за рационална антибиотична терапия и данните за резистентност.

Telithromycin е кетолиден антибиотик със сходна на erythromycin структура. Действието му се изразява в спирането на производството на бактериален протеин, което ограничава разпространението на микроорганизмите в дихателната система. Антибиотикът се метаболизира основно в черния дроб и има полуживот около 10 часа.

– oseltamivir може да доведе до невропсихиатрични нежелани лекарствени реакции, се казва в изявление на ЕМЕА, публикувано през март (2). През февруари 2007, регулаторният орган препоръча промяна в лекарствената информация на продукта, целяща да уведоми медицинските специалисти и пациентите за съобщените невропсихиатрични нежелани лекарствени реакции.

Допълнителната информация, предназначена за пациентите е следната:

„По време на приложението на oseltamivir са съобщени случаи на конвулсии, нарушения на съзнанието, абнормно поведение, халюцинации и делири, водещи в редки случаи до инцидентни наранявания. Пациентите, специално в детска и юношеска възраст, трябва да се проследяват отблизо по време на употребата на медикамента и лекуващият лекар трябва да бъде уведомен незабавно в случай, че покажат какъвто и да е симптом на необичайно поведение.”

ЕМЕА и СНМР ще продължат да проследяват стриктно всяка нова информация за безопасността на oseltamivir, включително нервнопсихиатричните нарушения. В случай на поява на обезпокоителна информация ще бъдат предприети допълнителни действия. СНМР поддържа своето становище, че при спазване на набелязаните мерки и утвърдени препоръки, ползата от употребата на oseltamivir надхвърля потенциалния риск.

– rosiglitazone води до по-висока честота на фрактури на горния крайник и стъпалото при жени с новодиагностициран диабет тип 2, в сравнение с монотерапия с metformin или glyburide, показаха резултати от проучването ADOPT (A Diabetes Outcome and Progression Trial). Рискът се отнася за съдържащите rosiglitazone лекарствени продукти Avandia (rosiglitazone maleate), Avandamet (rosiglitazone maleate и metformin hydrochloride), Avandaryl (rosiglitazone maleate и glimepiride), предупреди FDA (3).

По-голямата част от регистрираните фрактури са били в областта на хумеруса, ръката или стъпалото, като тези локализации са различни от свързаните с постменопаузална остеопороза (бедро и гръбначен стълб).

– quetiapine може да доведе до влошаване на състоянието и суицидно поведение при деца и подрастващи със значими депресивни нарушения, независимо дали получават терапия с антидепресанти, се казва в променената от FDA лекарствена инструкция на медикамента. Този риск може да персистира до настъпването на значителна ремисия (4).

Quetiapine не е одобрен за приложение при педиатрични пациенти.

Предписването на този или на друг антидепресант трябва да се базира на оценка на съотношението риск/полза. Пациенти, които вече приемат quetiapine, трябва да се наблюдават за влошаване на клиничното състояние и наличие на суицидно поведение.

Механизмите по които антидепресантите водят до индуциране на суицидно поведение и влошаване на депресията са неясни, но се подкрепят от анализ върху 24 краткосрочни (до четири месеца) плацебо-контролирани проучвания върху девет антидепресанта (включително инхибитори на обратното залавяне на серотонина) при повече от 4400 деца и подрастващи със значими депресивни разстройства, обсесивно-компулсивни нарушения и други психиатрични заболявания.

Резултатите показват, че лечението с антидепресанти увеличава сигнификантно вероятността за суицидно поведение в сравнение с плацебо (4% срещу 2% съответно). Въпреки че степента на риска варира значително между различните медикаменти, при повечето от тях е регистрирана тенденция към повишаването му.

Най-застрашени са били пациентите със значими депресивни нарушения. Не е ясно дали суицидният риск при педиатрични пациенти е повишен и в дългосрочен план (след период от няколкомесечна терапия).

Quetiapine се прилага за лечение на шизофрения; при остри маниакални епизоди (самостоятелно или в комбинация с lithium или divalproex), свързани с биполярни нарушения; за лечение на депресивни епизоди, свързани с биполярни нарушения.

– omalizumab може да предизвика анафилактични реакции при пациенти с астма, се казва в променената от FDA лекарствена инструкция на медикамента.

Резултати от клинични проучвания върху 39 500 пациенти сочат, че медикаментът намалява честотата на астматичните пристъпи, но е свързан с редки (0.1%) случаи на животозастрашаващи анафилактични реакции, някои от които късни – на 2-24 час след приема на медикамента. Най-честите прояви на анафилаксия са били: бронхоспазъм, хипотония, синкоп, обриви, ангиоедем на езика и ларинкса (5).

Omalizumab е одобрено за лечение на пациенти над 12 годишна възраст с умерени и тежки форми на астма и позитивни аероалергени (полени, трева или прах), които не се повлияват от терапия с инхалаторни кортикостероиди.

– linezolid е свързан с по-висока честота на фатален изход, когато се прилага за лечение на тежко болни пациенти със кръвни инфекции, свързани с интравазални катетри, в сравнение със сходните антибиотици vancomycin, oxacillin или dicloxacillin, се казва в изявление на FDA (6). Становището е базирано на резултати от рандомизирано клинично проучване, което сравнява ефектите на споменатите антибиотици при тази група.

Предупреждението на FDA идва скоро след като Лекарствената агенция на Великобритания (MHRA) изиска Pfizer да спре рекламите, обявяващи предимствата на linezolid пред vancomycin. (ИТ)

telithromycin е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Ketek (на Sanofi-Aventis) oseltamivir е регистриран в България с търговското име Tamiflu (на Roche)

rosiglitazone е регистриран в България с търговското име Avandia (на GSK)

quetiapine e регистриран в България с търговското име Seroquel (на AstraZeneca)

omalizumab е регистриран в България с търговското име Xolair (на Genentech и Novartis)

linezolid е регистриран в България с търговското име Zyvoxid (на Pfizer)

Използвани източници:

1. European Medicines Agency recommends restricted use and strengthened warnings for Ketek http://www.emea.eu.int/pdfs/general/direct/pr/12990107en.pdf

2. European Medicines Agency statement on safety of Tamiflu http://www.emea.eu.int/pdfs/general/direct/pr/13456607en.pdf

3. FDA GSK letter http://www.fda.gov/medwatch/safety/2007/Avandia_GSK_Ltr.pdf

4. FDA MedWatch http://www.fda.gov/medwatch/safety/2006/oct06.htm#Seroquel

5. FDA Omalizumab (marketed as Xolair) Information http://www.fda.gov/cder/drug/InfoSheets/HCP/omalizumabHCP.pdf

6. Linezolid (marketed as Zyvox) Information http://www.fda.gov/cder/drug/infopage/linezolid/default.htm